Άρθρο 125: Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσης τους.

1. Αν δεν διεξαχθούν οι εκλογές για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθούν ή κενωθεί η θέση του πρόεδρου, ο κατάλογος των εκλογέων του άρθρου 107 του παρόντος συντάσσεται σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από τη ματαίωση των εκλογών ή την κύρωσή τους ή της κένωσης τη θέσης του προέδρου. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται εικοσαήμερη από τη συντέλεση των γεγονότων αυτών και τέλος οι αρχαιρεσίες ενεργούνται την πρώτη Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 109 παράγραφος 2 ύστερα από δέκα πέντε μέρες από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Οι διατάξεις των άρθρων 97 έως 140 εφαρμόζονται ανάλογα.
2. Η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων που εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ανεξάρτητα από το χρόνο διενέργειας των εκλογών λήγει την ίδια ημέρα που θα έληγε η θητεία του συμβουλίου που θα εκλέγονταν κανονικά και σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.