Άρθρο 129: Συγκρότηση σε σώμα των εκλεγέντων. Τα αξιώματα.

1. Ο πρόεδρος που εκλέχθηκε ή αν αυτός κωλύεται ή αμελεί, ο αρχαιότερος στη δικηγορική υπηρεσία εκλεγείς σύμβουλος καλεί σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών το συμβούλιο για να εκλέξει αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία.
2. Αν υπάρξει απαρτία, το συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία: α) το γενικό γραμματέα, β) τον ταμία και γ) ένα ή δύο αντιπροέδρους. Αν το συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε μέλη με τον Πρόεδρο ή και περισσότερα, εκλέγονται δύο αντιπρόεδροι, ενώ αν αποτελείται από ολιγότερα μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόεδρος.
3. Ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας εκλέγονται για ολόκληρη την τετραετία.