Άρθρο 91: Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια.

1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.
2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από τα αιρετά Διοικητικά Συμβούλιά τους.
4. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις τους.
5. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους.