Άρθρο 24: Έκδοση των αποτελεσμάτων.

1. Για τα αποτελέσματα καταρτίζονται πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, οι οποίοι συντάσσονται ανά έδρα Εφετείου εξέτασης και οι επιτυχόντες κατατάσσονται κατ’ απόλυτη βαθμολογική σειρά.
2. Οι πίνακες δημοσιεύονται στις έδρες των Εφετείων της χώρας με ευθύνη των Οργανωτικών Επιτροπών και αναρτώνται στο διαδίκτυο στους διαδικτυακούς τόπους των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων.
3. Αντίγραφα των πινάκων κοινοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και από τις Οργανωτικές Επιτροπές στους οικείους δικηγορικούς Συλλόγους.
4. Όποιος αποτύχει στον διαγωνισμό υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων να δηλώσει τη συνέχιση της άσκησής του, ώστε να δικαιούται να μετάσχει στον προσεχή διαγωνισμό, άλλως διαγράφεται από το Μητρώο Ασκουμένων.