Άρθρο 96: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Στο διοικητικό συμβούλιο κάθε δικηγορικού συλλόγου ανήκει :
α) Η προαγωγή και προώθηση των σκοπών των Δικηγορικών Συλλόγων και η εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων τους.
β) Η εποπτεία για την αξιοπρεπή και δεοντολογική άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος από τους δικηγόρους και τους ασκούμενους δικηγόρους,
γ) Ο έλεγχος της ευδόκιμης άσκησης του λειτουργήματος και η προαγωγή των δικηγόρων σε ανώτερα και ανώτατα δικαστήρια.
δ) Η διευθέτηση των διενέξεων μεταξύ των δικηγόρων στην άσκηση του λειτουργήματος τους ή μεταξύ δικηγόρων και των εντολέων τους
ε) Η διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου και η σχετική ετήσια λογοδοσία,
στ) Η εκπροσώπηση του Συλλόγου για την κατάρτιση οποιωνδήποτε συμβάσεων με τις οποίες ο Σύλλογος αναλαμβάνει υποχρεώσεις και αποκτά δικαιώματα,
ζ) Ο προσδιορισμός του ποσού της ετήσιας εισφοράς καθώς και κάθε άλλης εισφοράς των δικηγόρων.
η) Η ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής δωρεάν δικηγορικών υπηρεσιών σε θέματα που ανάγονται στην εφαρμογή και προώθηση των σκοπών των Δικηγορικών Συλλόγων καθώς και σε όσους στερούνται οικονομικής δυνατότητας να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενώπιον δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής .
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διαχειριστικές και οικονομικές, υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του τη μελέτη ζητημάτων, την εκπροσώπησή του, την διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων.
4. Το διοικητικό συμβούλιο χωρίς να στερείται των αρμοδιοτήτων του μπορεί να συγκροτεί τριμελή επιτροπή από δικηγόρους με θητεία άνω των 15 ετών αρμόδια για την επίλυση των διενέξεων που ανακύπτουν μεταξύ των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. Η επιτροπή αυτή μπορεί να έχει διάρκεια ίση ή και μικρότερη με εκείνη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει, ως αμειβόμενους υπαλλήλους του Συλλόγου, μέλη του ή μη, καθώς επίσης και τον Διευθυντή. Δεν είναι ασυμβίβαστος προς το δικηγορικό λειτούργημα ο διορισμός δικηγόρου ως υπαλλήλου ή Διευθυντή στο Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο είναι διορισμένος ο δικηγόρος καθώς και του Διευθυντή. Τα καθήκοντα του Διευθυντή, των υπαλλήλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται περιληπτικά πρακτικά των συζητήσεων, θεωρημένα, εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται κυρίως οι αποφάσεις ή και οι συζητήσεις και σε περίπτωση που το ζητήσει κάποιο μέλος καταχωρούνται περιληπτικά οι γνώμες και προτάσεις της μειοψηφίας. Τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.