Άρθρο 71: Αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας.

1. Για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται κατά το άρθρο 65, αφενός με βάση το δεκαπλάσιο της ετησίας προσόδου, εφόσον πρόκειται για προσοδοφόρα κτήματα, αφετέρου δε, με βάση την αξία της νομής ή και οιονεί νομής, που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης εφόσον πρόκειται για μη προσοδοφόρα κτήματα ή για αξία δικαιωμάτων που δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
2. Η αξία της νομής ορίζεται με βάση την αξία του κτήματος, όπως προσδιορίζεται στην αίτηση, άλλως, με βάση την αντικειμενική του αξία. Εάν η οιονεί νομή δουλείας είναι αντικείμενο της αίτησης, η αξία της δουλείας ορίζεται με την υπερτίμηση, την οποία αυτή προσδίδει στο δεσπόζον κτήμα, εκτός εάν το ποσόν, κατά το οποίο μειώνεται η αξία του δουλεύοντος κτήματος, είναι μεγαλύτερο, οπότε ορίζεται κατά το μεγαλύτερο τούτο ποσό.
3. Για τη σύνταξη κυρίας ή παρεμπίπτουσας αγωγής περί λογοδοσίας, η νόμιμη αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 66 με βάση το εικαζόμενο έλλειμμα.
4. Για τη σύνταξη πρόσκλησης για υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία, ή αίτησης περί διαιτησίας, η νόμιμη αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 66 με βάση το ποσό του αντικειμένου της διαφοράς.
5. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζεται η νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη αίτησης ή προσφυγής για ερμηνεία συμβάσεων ή λύση διαφορών μεταξύ του Κράτους και των αναδόχων κάποιας παραχώρησης ή των εργολάβων δημοσίων έργων.
6. Ως προς τη σύνταξη υπομνημάτων ή προτάσεων, παράσταση και γενικά ως προς την διεξαγωγή της διαδικασίας και ενώπιον διαιτητικού οργάνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν την ενώπιον των δικαστηρίων διαδικασία .