Άρθρο 89: Δικαστική προστασία αμοιβών δικηγόρων.

1. Οι διαφορές μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του ή κληρονόμων του, σχετικά με τις δαπάνες και την αμοιβή του πρώτου, είτε υπάρχει συμφωνία είτε όχι, ως και οι απαιτήσεις από πάγια περιοδική αμοιβή και από αποζημίωση, φέρονται από τον δικηγόρο, ή από τους κληρονόμους του προς κρίση ή με τακτική αγωγή, για την οποία αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας του δικηγόρου, ή με πίνακα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανεξάρτητα εάν το αντικείμενο της αγωγής ή του πίνακα είναι κινητό ή ακίνητο.