Άρθρο 108: Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών.

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου διεξάγονται την τελευταία Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2 του Νοεμβρίου του έτους των εκλογών στους χώρους του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
2. Σε δικηγορικούς συλλόγους, που έχουν περισσότερα από δύο χιλιάδες μέλη, η ψηφοφορία παρατείνεται και την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή με ευθύνη του προέδρου του συλλόγου εξασφαλίζεται η φύλαξη των ψηφοδόχων και του λοιπού εκλογικού υλικού κατά τη διάρκεια της νύκτας.