Άρθρο 70: : Αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

1. Για τη σύνταξη προτάσεων για την πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, η νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων και των δύο διαδίκων είναι διπλάσια από τη νόμιμη αμοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 70 του παρόντος. Για κάθε μία από τις επόμενες συζητήσεις η νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων και των δύο διαδίκων είναι διπλάσια από τη νόμιμη αμοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70 του παρόντος.
2. Ως πρώτη ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου συζήτηση θεωρείται η πρώτη συζήτηση για κάθε μία έφεση που ασκήθηκε στην ίδια υπόθεση.
3. Κάθε φορά που το εφετείο δικάζει ως δικαστήριο πρώτου βαθμού, η νόμιμη αμοιβή για τη σύνταξη προτάσεων καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 με βάση το αντικείμενο της διαφοράς.