Άρθρο 99: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου συγκαλείται σε τακτική μεν συνεδρίαση μία φορά τον χρόνο σε έκτακτη δε: α) όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή β) το ζητήσουν γραπτώς το 1/10 των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα ή το 1/5 των μελών των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
2. Στη δεύτερη περίπτωση με την ίδια γραπτή αίτηση πρέπει να ορίζονται απαραιτήτως τα θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης καθώς και εισηγητής και αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι υποχρεωμένο σε προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης να συγκαλέσει τη συνέλευση για συζήτηση των θεμάτων που προτάθηκαν και των θεμάτων, που ενδεχομένως το ίδιο θα προτείνει.
3. Τα μέλη του Συλλόγου καλούνται να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση με γενική πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες, προκειμένου περί των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ενώ για τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Συλλόγου καθώς και σε προβεβλημένες θέσεις των δικαστηρίων πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τοπικές εφημερίδες παραλείπεται η δημοσίευση και σύγκληση είναι έγκυρη, εφόσον η πρόσκληση γνωστοποιηθεί κατά τους άλλους τρόπους.
Στην πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου, πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και αν πρόκειται για πρώτη ή επαναληπτική συνέλευση.
4. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη σύγκλιση της συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου καλεί το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να διαμορφωθεί η εισήγηση του συμβουλίου προς την συνέλευση.
5. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της συνέλευσης ορίζονται:
α) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
β) Με την αίτηση των μελών, αν αυτά ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης.