Άρθρο 128: Η παροχή υπηρεσιών είναι άμισθη.

Οι υπηρεσίες του Προέδρου και των συμβούλων είναι άμισθες.