Άρθρο 123: Μη Αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτηση του.

Μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση του άρθρου 117 του παρόντος, πρόεδρος που δεν αποδέχεται την εκλογή του πρέπει να δηλώσει έγγραφα τη μη αποδοχή τη εκλογής του στον πρόεδρο του οικείου Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. Στην περίπτωση αυτή όσο και στην περίπτωση που κενωθεί η θέση του προέδρου τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, διενεργούνται εκλογές με ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του προέδρου κατά το τελευταίο έτος της θητείας του τη θέση του αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος ή, αν δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, ο αρχαιότερος κατά τη δικηγορική του υπηρεσία σύμβουλος. Τη θέση του συμβούλου αυτού την καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος.