Άρθρο 93: Όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου.

Όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση των μελών,
β) ο Πρόεδρος,
γ) το Διοικητικό Συμβούλιο,
δ) οι Επιτροπές Μητρώου, και
ε) τα Πειθαρχικά Συμβούλια.