Άρθρο 82: Αμοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο.

Η υπογραφή εγγράφου από δικηγόρο παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα της κατά τον παρόντα νόμο πλήρους για τη σύνταξη του εγγράφου αμοιβής.