Άρθρο 107: Έναρξη και λήξη θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επομένου από αυτό της διενέργειας των αρχαιρεσιών έτους, ανεξάρτητα από την υποβολή ή όχι ένστασης κατά του κύρους τους και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.