Άρθρο 102: Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση.

1. Όταν τελειώσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία, κατά σειρά τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τους ομιλητές μην αφήνοντας εκκρεμότητες. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται παρέμβαση, εκτός αν αφορά διαδικαστικό ζήτημα, το οποίο εξαντλείται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από πέντε (5) λεπτά.
Η ψηφοφορία είναι φανερή, γίνεται δε: α) Με ανάταση των μελών από τη θέση που κάθονται ή β) Με ονομαστική κλήση, αν :
α) το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, ή
β) το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος και ειδικότερα στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει αδυναμία να διαπιστωθεί με ακρίβεια το περιεχόμενο της ψήφου των μελών με κίνδυνο να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να διοργανώνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ψηφοφορία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της και να μην αμφισβητηθεί το αποτέλεσμά της.
Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το αποτέλεσμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για μια ακόμα φορά. Αν υπάρξει και πάλι διαφωνία ή έντονη αμφισβήτηση του αποτελέσματος με αίτηση του 1/20 των παρισταμένων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με ονομαστική κλήση.
Τέλος με μυστική ψηφοφορία αποφασίζονται θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκρισης λογοδοσίας, μομφής προς τα μέλη του Δ.Σ. και λήψης απόφασης περί αποχής.
Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται με ψηφοδέλτια και μάλιστα ένα ψηφοδέλτιο για κάθε θέμα.
3. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου εφόσον εξασφαλίζεται σε απόλυτο βαθμό το κύρος της.