Άρθρο 168: Τελικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης.
2. Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης καταργείται ο Κώδικας περί Δικηγόρων όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954.
3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 166 του παρόντος Κώδικα, ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.