Άρθρο 20: Συμμετοχή στο διαγωνισμό

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό δικηγόρων έχει ο ασκούμενος δικηγόρος που συμπλήρωσε το νόμιμο χρόνο άσκησης.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, όσοι κωλύονται να διορισθούν δικηγόροι ή συντρέχει στο πρόσωπό τους ασυμβίβαστη ιδιότητα.
3. Κάθε ασκούμενος δικηγόρος εξετάζεται στην έδρα της αρμόδιας εφετειακής επιτροπής.
4. Ο ασκούμενος δικηγόρος υποχρεούται να συμμετάσχει στον προσεχή ή τον επόμενο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων μετά τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης. Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ασκήθηκε, ο ασκούμενος δικηγόρος εφόσον δεν συμμετείχε στον παραπάνω διαγωνισμό, μπορεί να γίνει δεκτός και σε μεταγενέστερο διαγωνισμό, εφόσον αποδεικνύεται σοβαρός λόγος που δικαιολογεί τη μη συμμετοχή στον προηγούμενο.
5. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ασκούμενος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.