Άρθρο 15: Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση.

1. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο συνίσταται πενταμελής επιτροπή εποπτείας ασκουμένων.
2. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και μέλη της είναι, μετά από κλήρωση, δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου καθώς και δύο δικηγόροι, οι οποίοι έχουν υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από διατύπωση γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής των δικηγορικών συλλόγων καθορίζονται ό, τι δεν καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος κώδικα, τα σχετικά με την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος ελέγχου της άσκησης από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο και τα δικαιώματα καθώς και οι υποχρεώσεις των ασκουμένων και των δικηγόρων στους οποίους αυτοί ασκούνται.

  • 2 Μαρτίου 2013, 21:57 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Διάταξη που δεν ρυθμίζει σχεδόν τίποτε και τα πάντα παραπέμπονται να ρυθμισθούν με υπουργική απόφαση κατά νομοθετική εξουσιοδότηση της παρ. 3, η οποία όμως είναι τόσο ευρεία και γενική ώστε να είναι αμφίβολο αν πληροί τα κριτήρια της παρ.2 του άρθρου 43 του Συντάγματος.