Άρθρο 8: Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο.

Επιτρέπεται στο δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει:
α) να παρέχει σε εντολέα με ετήσια ή μηνιαία αμοιβή καθαρά νομικές υπηρεσίες είτε ως δικαστικός ή νομικός σύμβουλος είτε ως δικηγόρος με έμμισθη εντολή, είτε αυτός ανήκει στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και να αναλαμβάνει ταυτόχρονα υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον εντολέα με αμοιβή είτε για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, είτε με ετήσια ή περιοδική αμοιβή,
β) να διδάσκει μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ή κατάρτισης
γ) να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα ή υπηρεσίες,
δ) η έκδοση βιβλίων συγγραφής του, περιοδικών και εφημερίδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1δ,
ε) να είναι βουλευτής ή ευρωβουλευτής, περιφερειάρχης, δήμαρχος ή σύμβουλος ή με οποιαδήποτε άλλη αιρετή ιδιότητα
στ) να είναι διορισμένος σε θέση μετακλητή σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και βουλευτών,
ζ) να είναι εκκαθαριστής σε νομικά πρόσωπα ή περιουσίες,
η) να εκτελεί έργα πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμβούλου,
θ) να είναι μέλος ή να ασκεί καθήκοντα διαχειριστή σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

 • 4 Μαρτίου 2013, 14:42 | Αλεξάνδρα Σταυροπούλου

  Αγαπητοί συντάκτες του Κώδικα, γιατί δεν λάβατε υπ’ όψιν τα σχόλια που σας υποβάλαμε στην προηγούμενη διαβούλευση; Πόσο πιο δυνατά πρέπει να φωνάξουμε ότι στην Ελλάδα του 2013 δεν υπάρχουν ασυμβίβαστα παρά μόνο η ανάγκη επιβίωσης σε οποιαδήποτε εργασία αρκεί να μην είναι προσβλητική της θεσμικής ιδιότητας του δικηγόρου; Ειδικά, δε, από την στιγμή που ο νομοθέτης μας αντιμετωπίζει ως εμπόρους/επιχειρηματίες με την επιβολή του Φ.Π.Α., για ποιόν λόγο να μην ασκούμε εμπορικές δραστηριότητες παράλληλα με την δικηγορία; και επιτέλους, αυτή την γνωστοποίηση στον δικηγορικό σύλλογο τί την θέλετε;;;;

 • 2 Μαρτίου 2013, 20:41 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

  Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων συνήθως προσδίδει την εμπορική ιδιότητα γιατί έχει διάρκεια και είναι επαναλαμβανόμενη. Η έκδοση βιβλίων συγγραφής του δικηγόρου συνδέεται με δικαιώματα του ιδίου στην δική του πνευματική ιδιοκτησία και μπορεί να δικαιολογήσει την εξαίρεση. Η εξαίρεση άλλων εντύπων όμως δεν φαίνεται δικαιολογημένη. Η επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ 1δ, δεν είναι σαφές αν εισάγει εξαίρεση ή αν επιτρέπει μόνον την έκδοση σε περιστασιακή βάση εφόσον δεν αποκτάται εμπορική ιδιότητα. Ορθότερο φαίνεται να αναδιατυπωθεί ως εξής: «η έκδοση βιβλίων συγγραφής του, χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 7 παρ 1δ», ενώ στο άρθρο 7 παρ 1δ να προστεθεί «εξαιρουμένης της περιπτώσεως δ’ του άρθρου 8 του παρόντος» . Οι περιπτώσεις ε’ και στ’ είναι σκόπιμο να συνδεθούν με τις αντίστοιχες περιπτώσεις αναστολής της δικηγορικής ιδιότητος που προβλέπονται σε άλλα άρθρα. Η συμμετοχή σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και μάλιστα η ιδιότητα του διαχειριστή πρέπει να αποκλεισθούν, δεδομένου ότι πολλές φορές οι αστικές εταιρείες που συστήνονται ως μη κερδοσκοπικές είναι στην πραγματικότητα κερδοσκοπικές με σημαντικά στοιχεία εικονικότητας. Άλλωστε οι νη κερδοσκοπικές ενώσεις για σκοπούς εφαρμογής του Ν. 3691/2008 και της προϊσχύουσας νομοθεσίας κατατάσσονται με στο παράρτημα 4 τη ΠΔΤΕ 2577/2006 στα κατηγορίες υψηλού κινδύνου για τις οποίες απαιτείται αυξημένη δέουσα επιμέλεια για σκοπούς ελέγχου «ξεπλύματος χρήματος». Ενώ η συμμετοχή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες δεν υπάρχει λόγος να περιορισθεί γιατί αποτελεί επένδυση περιουσιακής φύσεως και η συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες προσδίδει την εμπορική ιδιότητα με συνέπειες που ήδη ρυθμίζονται, η ιδιότητα μέλους διοίκησης οποιασδήποτε εταιρείας είναι αυτή που αποτελεί κώλυμα απόκτησης ή λόγο απώλειας της δικηγορικής ιδιότητας. Εφόσον πρέπει να διατηρηθεί η απαγόρευση ορθότερο είναι να υιοθετηθεί διάταξη παρόμοια με αυτή του άρθρου 15 του ΠΔ 226/1992, δηλαδή να επιτρέπεται μόνον η συμμετοχή στην διοίκηση μόνον δικηγορικής εταιρείας. Αν η εξαίρεση έχει στόχο να καλύψει τις διάφορες επιστημονικές ενώσεις, όπως πχ οι ενώσεις δικονομολόγων, εμπορικολόγων, ποινικολόγων , δημοσιονομικού και φορολογικού διακαίου κλπ ή επιστημονικά ιδρύματα , όπως πχ τα ιδρύματα Στασινόπουλου, Μαραγκόπουλου, Τσάτσου κλπ, απαιτείται άλλη διατύπωση που να συνδέει την συμμετοχή αυτή με το αντικείμενο δραστηριότητας της μη κερδοσκοπικής οντότητας. Η περίπτωση (β) αποτελεί επανάληψη ισχύουσας διάταξης, αλλά δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται ως μόνιμοι καθηγητές και κατά συνέπεια είναι δημόσιοι υπάλληλοι .

 • 1 Μαρτίου 2013, 14:45 | Αγγελίδης Π.

  1. Στην περίπτωση (β): είναι μεγάλο το επιτρεπόμενο εύρος μαθημάτων, ο δικηγόρος να μπορεί να διδάσκει μόνο νομικού περιεχομένου μαθήματα. Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί στο εξής το ζήτημα της άσκησης δικηγορίας από δικηγόρους που είναι μόνιμοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την διαρκών συρρικνούμενη δικηγορική ύλη, είναι πολυτέλεια να επιτρέπεται στο εξής η άσκηση δικηγορίας σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο.
  2. Περίπτωση ε’: Είναι απαραίτητη η αναγραφή των συγεκριμένων αυτών δικαιωμάτων? Τα της εκλογιομότητας σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται στη διάταξη προβλε΄πονται από το Σύνταγμα και από τον εκλογικό νόμο για όλους τους ‘Ελληνες.

 • 28 Φεβρουαρίου 2013, 14:42 | Βασίλης Τζέμος

  Πιστεύω ότι πρέπει να προστεθεί και παράγραφος ι) με το εξής περιεχόμενο: ι) «να είναι δικηγόρος-ειδικός επιστήμονας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ή δικηγόρος με έμμισθη εντολή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών διοικητικών πράξεων»).

  Επίσης πιστεύω ότι η ρύθμιση του εδαφίου στ (στ: να είναι διορισμένος σε θέση μετακλητή σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και βουλευτών) πρέπει να καλύπτει όλες τις μετακλητές θέσεις και όχι μόνο τις μετακλητές θέσεις σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων και βουλευτών. Αν διατηρηθεί η ρύθμιση αυτή χωρίς γενίκευση της ρυθμιστικής της εμβέλειας θα είναι αντίθετη στην αρχή της ισότητας και θα αποτελεί μια νησίδα ευνοιοκρατίας στον Κώδικα Δικηγόρων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 13:20 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (ΙΔΙΩΣ ΝΕΟΙ)ΠΟΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ.ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΣΑΕΙ.

 • 26 Φεβρουαρίου 2013, 00:08 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

  ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ Ή Ο ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ!Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ!ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ…