Άρθρο 165: Περιεχόμενο αγωγής

1. Το δικόγραφο της αγωγής :
α) συντάσσεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 216 εδαφ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
β) περιέχει όλους τους λόγους, στους οποίους ο ενάγων στηρίζει την αγωγή κακοδικίας, και
γ) αναγράφει με ακρίβεια όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται για να αποδείξει τους λόγους.
2. Στην αγωγή επισυνάπτονται:
α) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείται για να υποστηρίξει τους λόγους της αγωγής, σε πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα,
β) ειδικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, αλλιώς είναι απαράδεκτη.