Άρθρο 88: Δικαίωμα επίσχεσης εγγράφων.

1. Ο Δικηγόρος μέχρι την πλήρη αποπληρωμή των δαπανών και αμοιβής που του οφείλονται, έχει το δικαίωμα επίσχεσης των εγγράφων του εντολέα που βρίσκονται στα χέρια του.
2. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται με πράξη του και πριν από κάθε πληρωμή των οφειλομένων δαπανών και αμοιβής, να άρει το δικαίωμα της επίσχεσης και να υποχρεώσει το δικηγόρο σε άμεση παράδοση των στα χέρια του εγγράφων, μπορεί δε να εξαρτήσει, με την ίδια πράξη του, την άρση της επίσχεσης από την καταβολή χρηματικής εγγύησης εκ μέρους του αιτούντος στο Ταμείο του Συλλόγου υπέρ του δικηγόρου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο δικηγόρος υποχρεούται, πριν από κάθε κοινοποίηση επιταγής, να κοινοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο αντίγραφο της τελεσίδικης απόφασης που εκδόθηκε επί του πίνακα, μετά την οποία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου καταβάλλεται στο δικηγόρο το κατατεθειμένο ποσό προς μερική ή ολική εξόφληση του πίνακα ή διατάσσεται η απόδοση του ποσού αυτού εν όλω ή εν μέρει στο δικαιούχο. Το αυτό δικαίωμα έχουν και οι κληρονόμοι του δικηγόρου.
3. Οι Γραμματείς των Δικαστηρίων εν γένει και των διοικητικών αρχών και επιτροπών κάθε είδους, κλπ. υποχρεούνται να παραδίδουν τα σχετικά της δικογραφίας, ως και απόγραφο της απόφασης, μόνο στον κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρασταθέντα δικηγόρο ή στους κληρονόμους αυτού, οι οποίοι νομιμοποιούνται σύμφωνα με τον Νόμο ή κατόπιν έγγραφης εντολής αυτού, η οποία φέρει την σφραγίδα του ή σε οποιονδήποτε τρίτο κατόπιν άδειας του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του δικηγόρου ή των κληρονόμων του για την παράδοση των παραπάνω εγγράφων, μπορεί ο δικαιούχος να προσφύγει με αίτησή του στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ή στο νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος αποφασίζει περί της παράδοσης αυτών, εφόσον όμως έχει προηγηθεί ολοσχερής εξόφληση των εξόδων και δικαιωμάτων που ορίζονται στον παρόντα κώδικα.