Άρθρο 101: Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης.

1. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της συνέλευσης, τηρεί την τάξη, δίνει το λόγο σε όσα μέλη επιθυμούν να ομιλήσουν, συνιστά στους ομιλητές να αναφέρονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να διατηρούν το ήρεμο κλίμα της συνέλευσης. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τους κατά νόμο αναπληρωτές του.
Εάν ο Πρόεδρος συμμετέχει στη συζήτηση με εισήγησή του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή με απαντήσεις του σε ερωτήματα των μελών, αναπληρώνεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τον α’ αντιπρόεδρο, αν δε κωλύεται αυτός από τον β’ αντιπρόεδρο και αν κωλύεται και αυτός από το αρχαιότερο ως προς το χρόνο άσκησης δικηγορίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίσταται.
Ο Πρόεδρος της συνέλευσης βοηθείται στο έργο του από το Προεδρείο του Συλλόγου, ή από άλλα μέλη του Συμβουλίου.
2. Ο κατάλογος των ομιλητών συντάσσεται με ευθύνη και επιμέλεια του Προέδρου της συνέλευσης. Το μέλος, που επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση, αναγράφει το όνομά του σε χαρτί και το παραδίδει σε εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου, και αυτός στον Πρόεδρο της συνέλευσης, ο οποίος το τοποθετεί σε κληρωτίδα.
Έτσι, ο κατάλογος των ομιλητών της συνέλευσης καταρτίζεται ανάλογα με τη σειρά που ανασύρονται τα ονόματά τους από τη κληρωτίδα.
Θέματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπεται να συζητηθούν στη συνέλευση.
3. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενημερώνει τα μέλη και διατυπώνει προτάσεις.
4. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να ομιλεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δευτερολογία δε αυτού κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται με απόφαση του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος της συνέλευσης ενημερώνει τον ομιλητή για το πέρας του χρόνου της ομιλίας του και τον καλεί να ολοκληρώσει τις σκέψεις του, αν δε αυτός επιμένει να ομιλεί, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο. Η διάρκεια των ομιλιών καθορίζεται με έκδοση κανονισμού λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.
5. Τα μέλη της συνέλευσης δεν μπορούν να λάβουν το λόγο, αν δεν ζητήσουν την άδεια από τον Πρόεδρο της συνέλευσης.
Οι ομιλητές διατυπώνουν τις απόψεις τους από τη θέση τους είτε από το ειδικό βήμα. Στο χώρο του βήματος και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται η παραμονή άλλων εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ομιλητές.
Οι διαλογικές συζητήσεις μεταξύ των μελών καθώς και διακοπές των ομιλητών δεν επιτρέπονται.
Οι ομιλητές μπορούν να αναφέρονται μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν δε οι ομιλητές επιμένουν παρά τη σύσταση του Προέδρου, αυτός τους αφαιρεί το λόγο.
Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στις συνελεύσεις.
6. Αν στη διάρκεια της συνέλευσης μέλη επιδείξουν ιδιαιτέρως ανάρμοστη συμπεριφορά, είτε με φραστικές διατυπώσεις, είτε με άλλες πράξεις ή ενέργειές τους, καλούνται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης να δώσουν τις αναγκαίες εξηγήσεις και να ανακαλέσουν. Εάν αρνηθούν, ανακαλούνται από τον Πρόεδρο στην τάξη.
7. Εάν κατά τη συζήτηση προκληθούν εντάσεις και επεισόδια, που παρεμποδίζουν την ήρεμη διεξαγωγή της συζήτησης αλλά βλάπτουν και το κύρος του δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος δικαιούται να διακόψει τη συνέλευση για λίγη ώρα, αν δε και μετά την διακοπή παραμένει έκρυθμη η κατάσταση, ο Πρόεδρος διακόπτει τη συνέλευση για άλλη ημέρα εντός τριών ημερών από τη διακοπή.
Στην περίπτωση αυτή ανακοινώνεται ο χρόνος και ο τόπος συνέχισης των εργασιών της συνέλευσης, η σειρά δε των ομιλητών δεν αλλάζει.
8. Ζήτημα επί προσωπικού θεωρείται η υβριστική ή ονειδιστική γενικά εκδήλωση εναντίον μέλους της συνέλευσης, που προσβάλλει την προσωπικότητα του ή η απόδοση σε ομιλητή όλως διαφορετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασε. Όποιος επικαλείται προσωπικό ζήτημα σε βάρος του, ζητεί από τον Πρόεδρο την άδεια να ομιλήσει. Ο Πρόεδρος έχει την ευχέρεια να μην δώσει το λόγο, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει Προσωπικό ζήτημα.
Σε περίπτωση που το μέλος επιμένει, ο Πρόεδρος του δίνει το λόγο μόνο για να αναπτύξει σε ένα (1) λεπτό της ώρας σε τι συνίσταται το προσωπικό ζήτημα.
Η ανάπτυξη του προσωπικού ζητήματος και η παροχή διευκρινίσεων ή εξηγήσεων από εκείνον που το προκάλεσε δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) λεπτά της ώρας.
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος αποφαίνεται εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση προσωπικού ζητήματος. Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει, καλεί εκείνον που το προκάλεσε να ανακαλέσει ή να ανασκευάσει.
9. Αν πριν από τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου της γενικής συνέλευσης δεν έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ο Πρόεδρος δικαιούται είτε να μειώσει το χρόνο ομιλίας είτε ανάλογα με τις συνθήκες να επιλέξει την κλήρωση μεταξύ όσων απομένουν να ομιλήσουν.