Άρθρο 27: Μετάθεση Δικηγόρου

1. Ο δικηγόρος δύναται να ζητήσει την μετάθεσή του από τον δικηγορικό σύλλογο που είναι εγγεγραμμένος, σε άλλο. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται το ύψος του τέλους μετάθεσης.

2. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.