Άρθρο 142: Πειθαρχικά παραπτώματα.

Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια και καταλογιστή ενέργεια ή παράλειψη του δικηγόρου, στο πλαίσιο του λειτουργήματός του ή και έξω από αυτό, εφόσον αυτή:
α) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του λειτουργήματός του και την απονομή της Δικαιοσύνης.
β) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις εσωτερικού και διεθνούς δικαίου που αφορούν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
γ) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις κωδίκων δεοντολογίας, εσωτερικών κανονισμών του οικείου δικηγορικού συλλόγου, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου .
δ) είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητά του ως υπερασπιστή και εκπροσώπου των ηθικών και υλικών συμφερόντων του εντολέα του,
ε) θίγει το κύρος του ή το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα του δικηγόρου αποτελούν:
α) πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη αφοσίωσης προς την Πατρίδα και το Δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας.
β) η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του δικηγόρου για την επιδίωξη παράνομων ιδιοτελών σκοπών. Η απαίτηση για τη λήψη νόμιμης αμοιβής δεν συνιστά τέτοιο σκοπό.
γ) η αναξιοπρεπής ή απρεπής συμπεριφορά τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όσο και πέραν αυτών.
δ) η παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου.
3. Κάθε κακούργημα που τελείται από δικηγόρο είναι και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης, κάθε πλημμέλημα που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με το δικηγορικό λειτούργημα είναι και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.
4. Δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για το δικηγόρο η άρνησή του να εφαρμόσει διατάξεις που τίθενται κατά κατάλυση του Συντάγματος ή είναι αντίθετες σε αυτό.

  • 4 Μαρτίου 2013, 12:52 | Αλέξανδρος Σιάμκουρης

    Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται από δικηγορική εταιρεία και όχι από δικηγόρο (π.χ. αθέμιτη διαφήμιση κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων). Θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη με την οποία είτε θα προβλέπεται αντικειμενική ευθύνη του διαχειριστή της εταιρείας, είτε (ορθότερα κατά τη γνώμη μου) θα προβλέπονται κυρώσεις απευθείας στο νομικό πρόσωπο και θα ορίζεται ποια θα είναι η μετενέργεια αυτών (δηλ. των πειθαρχικών ποινών) στους εταίρους.

  • 3 Μαρτίου 2013, 20:11 | Αλέξανδρος Σιάμκουρης

    Η παράγραφος 2 αναιρεί ουσιαστικά την παράγραφο 1, εφόσον από την υπάρχουσα διατύπωση προκύπτει ότι για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος πρέπει να συντρέχει περίπτωση που να εμπίπτει απαραίτητα και στις δύο παραγράφους.
    Είτε λοιπόν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να ενσωματωθούν στην παράγραφο 1 (ως περιπτώσεις ε, στ’, κλπ, με τη δέουσα αναδιατύπωση), είτε στην παράγραφο 2 μετά τη φράση «Πειθαρχικά παραπτώματα του δικηγόρου αποτελούν» πρέπει να προστεθεί είτε το «πάντοτε», είτε το «ιδίως».