Άρθρο 43: Τήρηση των Αρχών Δεοντολογίας.

Ο δικηγόρος τηρεί:
α) τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού λειτουργήματος, όπως αυτός θα καταρτιστεί και εγκριθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος με αυξημένη πλειοψηφία. Μέχρι την κατάρτιση και έγκρισή του, ισχύει σε όλη την Επικράτεια ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος όπως εγκρίθηκε με την από 04.01.1980 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στον Κώδικα Νομικού Βήματος 1986 σελ. 481, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
β) τον «καταστατικό χάρτη θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος και κώδικα δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

  • 2 Μαρτίου 2013, 22:18 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Επαναλαμβάνεται η ίδια διάταξη του προηγουμένου σχεδίου και ορίζεται η υποχρέωση τήρησης των διατάξεων συγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας. Όμως πρόκειται για ανίσχυρες διατάξεις γιατί γίνεται παραπομπή σε κείμενα τα οποία δεν έχουν θεσπισθεί κατά την διαδικασία των άρθρων 70-76 του Συντάγματος για την νομοθετική λειτουργία ή του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος για νομοθέτηση κατά νομοθετική εξουσιοδότηση. Οι δικηγορικοί σύλλογοι και η ολομέλεια των συλλόγων δεν είναι όργανα της εκτελεστικής εξουσίας ώστε να μπορεί να τους δοθεί έγκυρα νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων. «νομοθέτηση κατά παραπομπή» είναι δυνατή μόνον σε νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ κατά την διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα και άλλα κείμενα δεν είναι δυνατόν να έχουν την ισχύ νόμου.

  • 2 Μαρτίου 2013, 13:58 | Αγγελίδης Π.

    Η φράση «με αυξημένη πλειψηφία» νομίζω ότι είναι ασαφής. Πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς ποια είναι η απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία, π.χ. 3/4 του συνόλου των μελών της Ολομέλειας.