Άρθρο 28: Τήρηση Βιβλίου Διοριζομένων Δικηγόρων – Μητρώου – Ατομικού Φακέλου.

1.Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρείται Βιβλίο των δικηγόρων, κατά τη σειρά διορισμού τους.

2. Στο βιβλίο αυτό σημειώνονται :
α) η Υπουργική Απόφαση διορισμού,
β) οι προαγωγές και μεταθέσεις των δικηγόρων
γ) οι ενδεχόμενοι λόγοι αποβολής ή παύσης ή λύσης της δικηγορικής ιδιότητας

3. Κάθε δικηγορικός σύλλογος τηρεί για τα μέλη του Μητρώο μελών στο οποίο σημειώνονται:
α) η Υπουργική Απόφαση διορισμού,
β) η πράξη ορκοδοσίας του δικηγόρου
γ) οι προαγωγές και μεταθέσεις των δικηγόρων
δ) οι πράξεις αναστολής ή προσωρινής παύσης ή λύσης της δικηγορικής ιδιότητας

4. Κάθε σύλλογος τηρεί φάκελο για κάθε δικηγόρο, στον οποίο περιέχονται έγγραφα που τον αφορούν και συνδέονται με την άσκηση του λειτουργήματός του.

5. Για τις δικηγορικές εταιρίες περιέχονται σε φάκελο οι πράξεις σύστασης ή ενδεχόμενης τροποποίησης ή λύσης τους.

  • 3 Μαρτίου 2013, 21:10 | Αλέξανδρος Σιάμκουρης

    Με ποιον ακριβώς τρόπο… «λύεται» η δικηγορική ιδιότητα; (!)