Άρθρο 137: Συνεδριάσεις της Ολομέλειας

1. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας γίνονται τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τέσσερις μήνες, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή δέκα (10) τουλάχιστον μελών της Ολομέλειας προς τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος οφείλει σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης, να τη συγκαλέσει. Στην πρόσκληση του Προέδρου, ή την αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει εντός μηνός την Ολομέλεια, η Ολομέλεια συγκαλείται αυτοδικαίως το επόμενο Σάββατο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πάροδο της πιο πάνω πενθήμερης προθεσμίας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το Προεδρείο για τη συγκεκριμένη και μόνο συνεδρίαση, εκλέγεται από τη συγκεκριμένη Ολομέλεια, η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες της σε μία συνεδρίαση.
3. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/5 των μελών της, αποφασίζει δε με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.