Άρθρο 95: Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
α) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο έλεγχος των πεπραγμένων,
β) η ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών και της περιουσίας του Συλλόγου καθώς και η έγκριση του απολογισμού και της ετήσιας εισφοράς των δικηγόρων, όπως αυτή έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) η καθιέρωση ειδικών εισφορών και ο καθορισμός του σκοπού για τον οποίο θα διατεθούν. Για τη λήψη αυτής της απόφασης, απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Συλλόγου και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
2. Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι αρμοδιότητες των εδαφίων β’ και γ’ της πρώτης παραγράφου μπορούν να ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το τελευταίο αποφασίσει σχετικά με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • 2 Μαρτίου 2013, 22:00 | Κ.Ν.ΚΑΡΛΗΣ

    Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΔΣ περιλαμβάνεται η διαχείριση των οικονομικών κλπ και ετήσια λογοδοσία(παρ. 1.ε). Στο άρθρο 102 παρ.2 προβλέπεται μυστική ψηφοφορία για την έγκριση της λογοδοσίας. Στο άρθρο 99 προβλέπεται στην 1 η σύγκληση τακτικής ΓΣ μια φορά τον χρόνο, αλλά κατά την παρ. 5 τα θέματα ημερήσιας διάταξης καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ ή από τα μέλη που ζητούν την σύγκληση της συνέλευσης. Αλλά δεν συνδέεται χρονικά η σύγκληση της τακτικής ΓΣ με την λογοδοσία, ούτε προσδιορίζεται ο χρόνος καταρτίσεως της λογοδοσίας ούτε υποχρέωση υποβολής της για έγκριση στην ΓΣ. Και δυστυχώς δεν προβλέπονται κυρώσεις για το ΔΣ αν παραλείψει την λογοδοσία ή δεν την υποβάλλει για έγκριση στην ΓΣ. Αντίστοιχες διαδικασίες που θα μπορούσαν να ληφθούν ως βάση υπάρχουν στην νομοθεσία εταιρειών αλλά και σε κανονισμούς πολυκατοικιών. Είναι περίεργο να παραλείπονται προκειμένου περί συλλόγων οι οποίοι κατά το άρθρο 91 παρ 1 του νομοσχεδίου είναι ΝΠΔΔ και κατά τις υπόλοιπες διατάξεις του ιδίου άρθρου έχουν οικονομική αυτοτέλεια και η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων τους ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις τους . Και λείπει οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου από τρίτο ανεξάρτητο προς το ΔΣ πρόσωπο ή όργανο (πχ εξωτερικός ελεγκτής ή ελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται από τη ΓΣ) για την παρακολούθηση της διαχείρισης κατά την διάρκεια του έτους. Και δυστυχώς έχει παραλειφθεί η διάταξη της παρ 3 του άρθ.203 του νδ 3026/1954 που προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ.2 ν.4038/2012 (αν και ελλιπής σε σχέση με την υποχρέωση που προβλέπεται στο Ν. 4046/2012 ) και ορίζει «Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ` έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ` αυτών αποφάσεις ». Στην εποχή που η διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών είναι κυρίαρχο θέμα, αν και κακώς παραμελημένη στο παρελθόν, προτείνονται διατάξεις ελλιπείς που δυνητικά οδηγούν στην «μη διαφάνεια».