Άρθρο 106: Ποιοι αποκλείονται να εκλεγούν.

Δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν ως Πρόεδροι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) σι βουλευτές και ευρωβουλευτές,
β) αυτοί που τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος,
γ) όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά με προσωρινή παύση μέχρι ένα μήνα, πριν παρέλθει μια τριετία από την τελεσιδικία της απόφασης. Αν η ποινή της παύσης είναι μεγαλύτερη τότε η απαγόρευση ισχύει μια πενταετία από την τελεσιδικία της απόφασης που επέβαλε την ποινή.