Άρθρο 100: Απαρτία Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι δικηγόροι, που προσέρχονται στο χώρο της συνέλευσης υπογράφουν σε ειδικούς καταλόγους, οι οποίοι τηρούνται από υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαπίστωση της απαρτίας.
Σε κάθε δικηγόρο, που εγγράφεται στους καταλόγους, παραδίδεται ένα λευκό χαρτί με τη σφραγίδα του Συλλόγου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του ως μέλος.
2. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία, προκειμένου για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 2.000 μελών, για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 1.400 μελών και για τους λοιπούς Συλλόγους τουλάχιστον το 1/4 των εγγεγραμμένων στο μητρώο μελών εκάστου Συλλόγου. Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο, όταν συμπληρωθεί μισή ώρα από εκείνη που είχε οριστεί για την έναρξη της συνέλευσης.
3. Εάν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, καλείται νέα επαναληπτική συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών. Η σύγκλιση της επαναληπτικής συνέλευσης γίνεται όπως και στην πρώτη, αλλά με σύντμηση των προθεσμιών δημοσίευσης στο ήμισυ. Σε κάθε περίπτωση, στην πρόσκληση για τη νέα γενική συνέλευση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της πρώτης πρόσκλησης, με την προσθήκη ότι πρόκειται για επαναληπτική.
4. Για την ύπαρξη απαρτίας στην επαναληπτική συνέλευση αρκεί η παρουσία του ημίσεος των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Εάν διαπιστωθεί ή μη ύπαρξη και πάλι της απαιτούμενης απαρτίας, δεν συγκαλείται τρίτη κατά σειρά συνέλευση, αλλά ματαιώνεται. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η έλλειψη απαρτίας διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο είτε αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποδείξεως οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή. Ένσταση έλλειψης απαρτίας, μπορεί να προβληθεί μόνο όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση και εφόσον υποβληθεί από το 1/10 τουλάχιστον των μελών, τα οποία κάθε φορά απαιτούνται για το σχηματισμό της απαρτίας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να καλέσει να παρασταθούν στη συνέλευση και άλλα πρόσωπα, τα οποία κάθονται σε διακριτή θέση στο χώρο διεξαγωγής αυτής. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα χαιρετισμού, εφ’ όσον αυτό επιτρέψει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης.