Άρθρο 151: Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων είναι τριετής.
2. Ο πρόεδρος και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των δικηγορικών συλλόγων υπάγονται στη δικαιοδοσία των πειθαρχικών συμβουλίων που εδρεύουν σε όμορο πολιτικό εφετείο. Ο καθορισμός του όμορου πολιτικού εφετείου γίνεται με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων που δημοσιεύεται στον Κώδικα Νομικού Βήματος.
3. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια θητείας των πειθαρχικών συμβουλίων παραμένουν ισχυρές και μετά την λήξη της θητείας τους. Αποφάσεις που έχουν συζητηθεί ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων πριν από τη λήξη της θητείας τους μπορούν να εκδοθούν και να δημοσιευτούν μέσα σε ένα τετράμηνο από την λήξη της θητείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται η συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον των νέων πειθαρχικών συμβουλίων.