Άρθρο 143 Μετονομασία Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου σε Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου.

Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης ιβ. της παραγράφου 3. του άρθρου 3 (Σύσταση και συγκρότηση περιφερειών) του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Συγκροτείται η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου – Κάσου που περιλαμβάνει το Δήμο Καρπάθου και το Δήμο Κάσου».