Άρθρο 77 Ειδικό τέλος μελέτης, κατασκευής και επέκτασης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης

1. Στο άρθρο 11 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) προστίθεται παράγραφος (3), ως εξής:
«3. Επιχειρήσεις του παρόντος νόμου, δύνανται να αναστείλουν την επιβολή του τέλους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οικονομικές υποχρεώσεις που να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους επιβάλλεται και για την εκπλήρωση των οποίων χρησιμοποιείται το εν λόγω έσοδο ή να ορίσουν ποσοστό μικρότερο του 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος, κατόπιν λήψης απόφασης του οικείου διοικητικού συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται προς υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανωτέρω προϋπόθεση, η αναστολή επιβολής αίρεται υποχρεωτικά, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου. Ο χρόνος αναστολής επιβολής του τέλους προσμετράται στο συνολικό χρόνο επιβολής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1».
2. Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α., περί αναστολής επιβολής του ειδικού τέλους του αρ. 11 του ν. 1069/1980, οι οποίες ελήφθησαν έως τη δημοσίευση του παρόντος, και εφόσον πληρούνταν κατά το χρόνο λήψης τους η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού, σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίων.
3. Δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών ή άλλων αναγκών των Δ.Ε.Υ.Α. με διάθεση των εσόδων από την επιβολή του ειδικού τέλους του αρ. 11 του ν. 1069/1980, εφόσον κατά το χρόνο πραγματοποίησης τους δεν υφίσταντο οικονομικές υποχρεώσεις που να σχετίζονται με το σκοπό για το οποίο επιβάλλεται το εν λόγω έσοδο, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού, σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίων.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:19 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Η προτεινόμενη στο άρθρο 77 ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου για το ειδικό τέλος 80% του άρθρου 11 του ν. 1069/80 προκαλεί με τη διατύπωσή της πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να επιλύσει διότι αναιρεί και ουσιαστικά ακυρώνει τον σκοπό και το πνεύμα του νομοθέτη, αφού είναι τελείως απίθανο κάποια Δ.Ε.Υ.Α. να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το συγκεκριμένο άρθρο κι επομένως η διάταξη αν ψηφισθεί όπως έχει δεν θα εφαρμοσθεί.
  Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι θα πρέπει το εν λόγω άρθρο να διαμορφωθεί με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας που διέπει την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων ώστε να αποτραπούν αμφισβητήσεις για τη φορολογική του μεταχείριση (σύμφωνα με το αρ.πρωτ.ΔΕΑΦΒ1004412ΕΞ2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών)
  Οσον αφορά στην παρ.γ η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι θα πρέπει να θεωρηθούν νόμιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τα Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες ήταν μεν παράτυπες διότι κάλυψαν λειτουργικά έξοδα παρότι προέρχονταν από έσοδα από το ειδικό τέλος 80% του αρ. 11 του ν. 1069/80, αλλά όχι παράνομες. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων από τα έσοδα που προέρχονταν από το ειδικό τέλος 80% αφορούσε κυρίως μικρές ΔΕΥΑ με περιορισμένα έσοδα και χαμηλή εισπραξιμότητα οι οποίες αναγκάσθηκαν, για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από το τέλος του άρθρου 11 του ν. 1069/80.Με την προτεινόμενη διάταξη θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα χωρίς διώξεις και καταλογισμούς στις διοικήσεις των Δ.Ε.Υ.Α.
  Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η ρύθμιση του άρθρου 77 να διαμορφωθεί ως εξής:
  – Στο άρθρο 11 του ν. 1069/80 (Α’ 191) προστίθενται παράγραφοι (3) και (4),ως εξής:
  «3.α.Επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δύνανται να αναστείλουν την είσπραξη του τέλους του παρόντος άρθρου ή να ορίσουν άλλο ποσοστό επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 του παρόντος με απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται προς υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή.
  β. Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δ.Ε.Υ.Α. περί αναστολής είσπραξης του ανωτέρω που έχουν ληφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και αναστέλλεται κάθε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία ή διαδικασία καταλογισμού σε βάρος των μελών των οικείων Διοικητικών ή Δημοτικών Συμβουλίων.
  γ. Δαπάνες για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων από έσοδα από το τέλος του άρθρου 11 του ν. 1069/80 (Α’ 191) θεωρούνται νόμιμες εφόσον έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, αποδοχών προσωπικού κάθε είδους, απόδοσης κρατήσεων και απόδοσης ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών».
  4. Τα έσοδα εκ του παρόντος τέλους αποτελούν επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων των Δ.Ε.Υ.Α. με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών φορολογικών ρυθμίσεων».