Άρθρο 83 Πρόστιμα παραβάσεων κατόχων κατοικίδιων ζώων – διαδικασία

1. Στην περίπτωση ιδ του άρθρου 1 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) και μετά τις λέξεις «και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας,».
2.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, μετά τον πίνακα, προστίθεται φράση, ως εξής:
«Τα ανωτέρω πρόστιμα, αποτελούν έσοδο των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση».
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Κατά τη διαπίστωση της παράβασης, αυτή βεβαιώνεται επί τόπου. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης, αναγράφονται υποχρεωτικώς: α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο και, β) το ύψος του προστίμου. Αντίγραφο της βεβαίωσης παράβασης, αποστέλλεται άμεσα και στην αρμόδια, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, αρχή».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών στον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στον προϊστάμενο του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση και, στην περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία».
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής του προστίμου από τον προϊστάμενο της, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αρχής. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής προστίμου αποστέλλεται στον οικείο δήμο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου, στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.».
6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού».
7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 καταργείται.