ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο.Τ.Α. – Άρθρο 58 Κριτήριο επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τις καταθέσεις των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 171 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) αναδιατυπώνεται, ως εξής:
«2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ταμίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα υπόλοιπα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα, που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από ενήμερη έρευνα αγοράς και η οποία λαμβάνει ως βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της καλύτερης προσφοράς, το συμφερότερο επιτόκιο».
2. Στο τέλος της παραγράφου 3, μετά τη λέξη «…απόφαση…», προστίθεται το εξής εδάφιο:
«που λαμβάνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 13:09 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΣΟΥΡΛΗ

  1. Περιγραφή του προβλήματος και απόψεις
  1.1. Αρκετοί κτηνοτρόφοι στεγάζουν τα ζώα τους σε εγκαταστάσεις (πρόχειρες ή μόνιμες), οι οποίες υφίστανται, για πολλά χρόνια, εντός δημοτικών – κοινόχρηστων εκτάσεων.
  Κατά πάγια πρακτική, οι Πρόεδροι και τα Συμβούλια των τότε Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο, επέλεγαν τη θέση για την κατασκευή της κτηνοτροφικής μονάδας και ενέκριναν (κυρίως χωρίς τη λήψη σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου) την παραχώρηση της χρήσης της εν λόγω κοινοτικής έκτασης, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.
  1.2. Με τις διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 4061/22-03-2012, καταργήθηκε στο σύνολό του το Ν.Δ 221/1974 – «Περί αντικαταστάσεως διατάξεων τινών και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 203/1969 περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής αναπτύξεως» (ΦΕΚ: 368Α/1974), σύμφωνα με το οποίο επιτρεπόταν η παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για την κατασκευή των αναγκαίων εγκαταστάσεων προς ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  1.3. Ως εκ τούτου, όλοι οι κτηνοτρόφοι της ανωτέρω περίπτωσης, μην έχοντας υπογράψει σχετικές συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης, όπως τους δινόταν η δυνατότητα με το ανωτέρω νομοθετικό διάταγμα (Ν.Δ. 221/1974), ως ίσχυε πριν την κατάργησή του (22-03-2012), καταλαμβάνουν σήμερα, αυθαίρετα, δημοτικές εκτάσεις, εντός των οποίων έχουν προβεί σε ανέγερση αυθαίρετων κατασκευών (πρόχειρων ή μόνιμων).
  1.4. Οι ως άνω κτηνοτρόφοι, αιτούνται στους Δήμους, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων, την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης, την οποία ήδη κατέχουν και χρησιμοποιούν, σε συνέχεια του Ν. 4056/2012, προκειμένου να λάβουν την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης.
  1.5. Ως εκ τούτου κανένας Δήμος δεν δύναται να προβεί στη δημοπράτηση για εκμίσθωση, δημοτικών εκτάσεων, οι οποίες κατέχονται «αυθαίρετα» ή/και εντός αυτών υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές.
  Επομένως, μετά το αίτημα του ενδιαφερόμενου κτηνοτρόφου για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης και κατόπιν αυτού, τη διαπίστωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, της ύπαρξης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε αυτή (δημοτική έκταση), κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, από το Δήμο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) περί προστασίας της δημοτικής περιουσίας (με ολέθριες συνέπειες για ανθρώπους που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές).
  2. Πρόταση για επίλυση του προβλήματος
  Να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη, ώστε οι διατάξεις του Ν. 4061/2012 και κυρίως του άρθρου 4, παρ. 2Α, 3 και 4 όπως ισχύει, να καταλαμβάνουν, κατ’ αναλογία, και τα ακίνητα των Δήμων και Κοινοτήτων, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν και επιλυθούν τα προβλήματα της ομάδας των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα πρέπει μέχρι 12/09/2016 να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών τους.
  Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 – Παραχωρήσεις ακινήτων, του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22-03-2012) – «Διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2(β) του άρθρου 37, του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-02-2014), ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
  «2.α. Επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινή¬του, χωρίς δημοπρασία, έως 8 στρέμματα, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμό¬διας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να παραχωρείται ακίνητο και πέραν των 8 στρεμμά¬των, εφόσον επιβάλλεται από τα όρια αρτιότητας που ισχύουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το παραχωρού¬μενο ακίνητο. Με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας καταρτίζεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδό και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικο¬νομική Υπηρεσία. Εφόσον καταθέσουν αίτηση περισσό¬τεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, διενεργείται δημοπρασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 2Α ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2(Β) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14.
  «3. Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντε¬ταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2(Γ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4235/14, ΦΕΚ-32 Α/11-2-14.