Άρθρο 133 Ρύθμιση καταβολής εκλογικής και ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας των γραφείων των Περιφερειαρχών

1. Στις διατάξεις της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ’ του άρθρου 20, του ν. 4354/2015 (Α’176), εμπίπτουν και οι υπάλληλοι, καθώς και η προσωπική ασφάλεια και οι οδηγοί, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία των Περιφερειαρχών. Καταβολές υπερωριακής αποζημίωσης που έχουν γίνει στους ανωτέρω, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.
2. Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθενται για την προσωπική ασφάλεια Περιφερειαρχών μπορούν να συμμετέχουν στα ειδικά συνεργεία της οικείας Περιφέρειας, που συγκροτούνται κατά άρθρο 131 του Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57). Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω υπηρεσία, βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικείων Περιφερειών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει τη σχετική αποζημίωση που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Δαπάνες που έχουν εκτελεστεί για τη συμμετοχή των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στα ανωτέρω ειδικά συνεργεία, πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες.
3. «Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της υποπαραγράφου Δ9 που επιγράφεται «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας» της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), συμπληρώνεται, στο τέλος της, ως εξής: «Συνοδοί ασφαλείας, οι οποίοι συνοδεύουν, εκτός έδρας, αιρετά όργανα της Περιφέρειας, με διττό αξίωμα ή και οδηγοί αυτών, δικαιούνται ημερήσιας αποζημίωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του παρόντος, με οιαδήποτε ιδιότητα και αν μετακινείται το συνοδευόμενο πρόσωπο και ανεξάρτητα από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο συνοδός ή οδηγός. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1-9-2014».