Άρθρο 45 Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 2 του άρθρου 245 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 245 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων:
«Μετά τη σύσταση του Συνδέσμου, όλες οι αποφάσεις που αφορούν το Σύνδεσμο λαμβάνονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:13 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΔΑΡΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 250 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Σύμφωνα με το άρθρο 250 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα:

  1. Άρθρο 250
  Λύση
  1. Ο Σύνδεσμος λύεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του:
  α) Όταν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός του ή
  β) όταν λήξει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει συσταθεί.
  2. Ο Σύνδεσμος λύεται, επίσης, αν τα δύο τρίτα (2/3) των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων και των Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο, αποφασίσουν τη λύση, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για την εκπλήρωση του σκοπού του. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Σύνδεσμος λύεται και εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν συγκροτηθεί τα όργανά του για διάστημα περισσότερο από ένα (1) χρόνο.
  Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διαπιστώνει τη συνδρομή των ανωτέρω και εκδίδει σχετική απόφαση για τη λύση του Συνδέσμου.
  Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, κατ’ εξαίρεση της επόμενης παραγράφου, θέματα σχετικά με την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Συνδέσμου που λύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει. Τυχόν επιχορήγηση του Συνδέσμου, που λύεται, για εξόφληση οφειλών του προς τρίτους, περιέρχεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος και προβαίνει, απευθείας, σε αυτήν.
  3. Τα θέματα που αφορούν την κατανομή του ενεργητικού και των υποχρεώσεων ενός Συνδέσμου που διαλύεται, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση του ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με το ύψος της ετήσιας εισφοράς κάθε Δήμου ή Κοινότητας που συμμετέχει.
  4. Το προσωπικό που τυχόν υπηρετεί στους Συνδέσμους, που διαλύονται, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται με την ίδια σχέση εργασίας που είχε, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στους Ο.Τ.Α., που αποτελούσαν το Σύνδεσμο ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή τις οικονομικές τους δυνατότητες βάσει των προϋπολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών.

  Στην προκειμένη περίπτωση:
  Ο Σύνδεσμος Κοινοτήτων Πιερίας, που η σημερινή του ονομασία είναι Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας, είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε με Προεδρικό διάταγμα της 7-10-1934 και έχει έδρα την Κατερίνη.
  Ύστερα από την συνένωση των Δήμων που προέκυψε από το «Καλλικράτης» ο Σύνδεσμος αποτελείται από δύο μόνο μέλη δήμους, το Δήμο Κατερίνης και το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού της Πιερίας.
  Σκοπός του είναι η ανεύρεση- εξόρυξη- μεταφορά- παροχή νερού προς ύδρευση και άρδευση των πρώην Δήμων Αιγινίου και Κολινδρού και των πρώην κοινοτήτων Λειβαδίου, Καστανέας, Ρυακίων, Παληόστανης, Καταχά, Π. Ελευθεροχωρίου, Αγαθουπόλεως, Μεθώνης, Μακρυγιάλου, Κίτρους, Πύδνας, Σεβαστής, Σφενδάμης, Μοσχοποτάμου, Μελιαδίου, Αρωνά, Π, Κεραμιδίου, Αν. Αγ. Ιωάννη, Γανόχωρας, Ν. Τραπεζούντας, Κ. Αγ. Ιωάννη, Κορινού, Τριλόφου, Κούκου και Αλωνίων Νομού Πιερίας. Οι ως άνω δήμοι και κοινότητες είναι και μέλη του Συνδέσμου.
  Από τις ως άνω εξυπηρετούμενες πρώην κοινότητες ανήκουν σήμερα στον δήμο Πύδνας-Κολινδρού οι πρώην δήμοι Αιγινίου και Κολινδρού και οι πρώην κοινότητες Λειβαδίου, Καστανέας, Ρυακίων, Παληόστανης, Καταχά, Π. Ελευθεροχωρίου, Αγαθουπόλεως, Μεθώνης, Μακρυγιάλου, Κίτρους, Πύδνας, Σεβαστής, Σφενδάμης, Αλωνίων, ενώ στον
  δήμο Κατερίνης ανήκουν σήμερα οι πρώην κοινότητες Μοσχοποτάμου, Μελιαδίου, Αρωνά, Π, Κεραμιδίου, Αν. Αγ. Ιωάννη, Γανόχωρας, Ν. Τραπεζούντας, Κ. Αγ. Ιωάννη, Κορινού, Τριλόφου, Κούκου.

  Στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι πενταμελές και αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 246 του του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, από ένα (1) μέλος προερχόμενο από τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού και τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τον Δήμο Κατερίνης παρότι ο εξυπηρετούμενος υδρευτικά πληθυσμός του Συνδέσμου είναι για μεν τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού 14.409 κάτοικοι για δε τον Δήμο Κατερίνης 10.036 κάτοικοι.

  Αποχώρηση μέλους από το Σύνδεσμο
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση και σε κάθε άλλη περίπτωση όταν τα μέλη ενός Συνδέσμου είναι μόνο δύο Δήμοι η απόφαση για την αποχώρηση ή μη του ενός μέλους Δήμου από τον Σύνδεσμο, να επαφίεται στη βούληση του δεύτερου μέλους που έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Βέβαια αυτό, δηλ. η αποχώρηση του ενός εκ των δύο μελών δήμων από ένα Σύνδεσμο θα σήμαινε ουσιαστικά και τη λύση του Συνδέσμου.

  Λύση Συνδέσμου όταν οι δήμοι μέλη είναι δύο
  Λύση του Συνδέσμου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 250 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα .. αν τα δύο τρίτα (2/3) των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων και των Κοινοτήτων που μετέχουν στο Σύνδεσμο, αποφασίσουν τη λύση, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για την εκπλήρωση του σκοπού του…
  Στην περίπτωση όμως των Συνδέσμων που τα μέλη τους είναι μόνο δύο δεν μπορεί να επιτευχθεί το κλάσμα των 2/3 των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που μετέχουν στο Σύνδεσμο.

  Ως αυτονόητη μη νομοθετική πρόβλεψη λοιπόν, θα πρέπει για λόγους αντιμετώπισης των περιπτώσεων των Συνδέσμων που τα μέλη τους είναι μόνο δύο δεν μπορεί να επιτευχθεί το κλάσμα των 2/3 των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που μετέχουν στο Σύνδεσμο για να αποφασίσουν για τη λύση του, να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 250 του ΔΚΚ και να προστεθεί στο τέλος της πρώτης πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 250 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) η φράση … Στην περίπτωση όπου μόνο δύο Δήμοι μετέχουν στο Σύνδεσμο, ο Σύνδεσμος λύεται, αν το ένα εκ των δύο δημοτικών συμβουλίων των Δήμων μελών του Συνδέσμου αποφασίσει για τη λύση του Συνδέσμου, επειδή διαπιστώνεται αδυναμία για την εκπλήρωση του σκοπού του..

  Ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού

  Ευάγγελος Λαγδάρης

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:11 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΔΑΡΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 246 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Σύμφωνα με το άρθρο 246 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα:

  1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.
  2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.
  Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

  Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους υπόλοιπους Δήμους και Κοινότητες βρίσκεται με τη διαίρεση υπολογιζομένων των ΟΤΑ που μετέχουν ως κατωτέρω:

  πληθυσμός ΟΤΑ Α΄ πληθυσμός ΟΤΑ Β΄
  _______________________ _____________________ ,κ.ο.κ
  πληθυσμός μικρότερου Ο.Τ.Α πληθυσμός μικρότερου Ο.Τ.Α

  Εάν από τον πιο πάνω υπολογισμό απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

  Στην προκειμένη περίπτωση:
  Ο Σύνδεσμος Κοινοτήτων Πιερίας, που η σημερινή του ονομασία είναι Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας, είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε με Προεδρικό διάταγμα της 7-10-1934 και έχει έδρα την Κατερίνη.
  Σκοπός του είναι η ανεύρεση-εξόρυξη-μεταφορά-παροχή νερού προς ύδρευση και άρδευση των πρώην Δήμων Αιγινίου και Κολινδρού και των πρώην κοινοτήτων Λειβαδίου, Καστανέας, Ρυακίων, Παλήοστανης, Καταχά, Π. Ελευθεροχωρίου, Αγαθουπόλεως, Μεθώνης, Μακρυγιάλου, Κίτρους, Πύδνας, Σεβαστής, Σφενδάμης, Μοσχοποτάμου, Μελιαδίου, Αρωνά, Π, Κεραμιδίου, Αν. Αγ. Ιωάννη, Γανόχωρας, Ν. Τραπεζούντας, Κ.Αγ. Ιωάννη, Κορινού, Τριλόφου, Κούκου και Αλωνίων Νομού Πιερίας. Οι ως άνω δήμοι και κοινότητες είναι και μέλη του Συνδέσμου.
  Προς επίτευξη των κοινωφελών αυτών σκοπών διαθέτει πλήρες δίκτυο μεταφοράς νερού από πηγές των Πιερίων ορέων, διατηρεί στην κυριότητά του πηγές και γεωτρήσεις, εκμισθώνει πηγές που ανήκουν σε τρίτους και γενικά μεριμνά για την επαρκέστερη, ασφαλέστερη και υγιεινή υδροδότηση των μελών του και των χιλιάδων κατοίκων των περιοχών αυτών.
  Από τις ως άνω εξυπηρετούμενες πρώην κοινότητες ανήκουν σήμερα στον δήμο Πύδνας-Κολινδρού οι πρώην δήμοι Αιγινίου και Κολινδρού και οι πρώην κοινότητες Λειβαδίου, Καστανέας, Ρυακίων, Παλήοστανης, Καταχά, Π. Ελευθεροχωρίου, Αγαθουπόλεως, Μεθώνης, Μακρυγιάλου, Κίτρους, Πύδνας, Σεβαστής, Σφενδάμης, Αλωνίων, ενώ στον δήμο Κατερίνης ανήκουν σήμερα οι πρώην κοινότητες Μοσχοποτάμου, Μελιαδίου, Αρωνά, Π, Κεραμιδίου, Αν. Αγ. Ιωάννη, Γανόχωρας, Ν. Τραπεζούντας, Κ.Αγ. Ιωάννη, Κορινού, Τριλόφου, Κούκου.

  Στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι πενταμελές και αποτελείται από ένα (1) μέλος προερχόμενο από τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού και τέσσερα (4) μέλη προερχόμενα από τον Δήμο Κατερίνης.

  Η αντιπροσώπευση αυτή των μελών – δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έγινε με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 246 του ΔΚΚ διότι ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού στο σύνολό του έχει πληθυσμό 15.179 κατοίκους ενώ ο δήμος Κατερίνης στο σύνολο του έχει πληθυσμό 85.851 κατοίκους με βάση την απογραφή του 2011 .
  Ο εξυπηρετούμενος υδρευτικά πληθυσμός του Συνδέσμου είναι για μεν τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού 14.409 κάτοικοι για δε τον Δήμο Κατερίνης 10.036 κάτοικοι.

  Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο φαινόμενο η αντιπροσωπευτικότητα του κάθε Δήμου μέλους στο ΔΣ του Συνδέσμου να γίνεται όχι με βάση τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό του Συνδέσμου, αλλά με βάση το σύνολο του πληθυσμού εκάστου δήμου, έστω και αν ο συνολικός πληθυσμός δεν ταυτίζεται με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. Άρα κριτήριο αντιπροσώπευσης -στελέχωσης είναι το σύνολο του πληθυσμού κάθε δήμου-μέλους, δηλ. στον υπολογιζόμενο πληθυσμό εκάστου δήμου συμπεριλαμβάνεται και ο μη εξυπηρετούμενος και μη υδροδοτούμενος πληθυσμός.
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση ενώ ο ωφελούμενος και εξυπηρετούμενος πληθυσμός να προέρχεται κατά το μείζον μέρος του από τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού η διοίκηση να απαρτίζεται κατά το 1/5 από τον δήμο Πύδνας-Κολινδρού και κατά τα 4/5 της από εκπροσώπους του δήμου Κατερίνης.
  Αυτό αποτελεί πασίδηλη παραβίαση της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης του δήμου μας σε ένα Δ.Σ. Συνδέσμου που συστάθηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τους κατοίκους του δήμου Πύδνας-Κολινδρού και προφανή αναντιστοιχία και δυσαρμονία των εξυπηρετούμενων πολιτών και της διοίκησης του συνδέσμου.

  Ως αυτονόητη νομοθετική στρέβλωση λοιπόν, θα πρέπει για λόγους ισονομίας και δημοκρατικής αντιπροσωπευτικότητας, να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 246 του ΔΚΚ και να προβλεφθεί-ορισθεί ότι «η αντιπροσώπευση στη συγκρότηση του ΔΣ του Συνδέσμου θα γίνεται με βάση τον εξυπηρετούμενο από τον Σύνδεσμο πληθυσμό και όχι με βάση το σύνολο του πληθυσμού εκάστου δήμου-μέλους του Συνδέσμου». Συγκεκριμένα θα πρέπει να προστεθεί στη παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 ο όρος εξυπηρετούμενος από τον Σύνδεσμο πληθυσμός ως εξής :
  Αρθρο 246 του ν. 3463/2006
  2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον εξυπηρετούμενο από τον Σύνδεσμο πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΓΔΑΡΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 00:31 | Βασίλης Χατζηγιαννάκης

  Με την προτεινόμενη διάταξη το Διοικητικό Συμβούλιο των Συνδέσμων ΟΤΑ αποκτά όλες τις αρμοδιότητες του φορέα, καταργώντας επί της ουσίας τα λοιπά όργανα διοίκησης του (Πρόεδρο και Εκτελεστική Επιτροπή), αφού δεν υπάρχει η φράση «με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 247» που κατανέμει τις αρμοδιότητες στα όργανα διοίκησης των Συνδέσμων. Στην ουσία με τη διατύπωση αυτή καταργείται το άρθρο 247.
  Εάν ψηφιστεί μία τέτοια διάταξη οι Σύνδεσμοι θα γίνουν δυσλειτουργικοί καθώς για την πιο απλή απόφασή τους θα πρέπει να συνεδριάσει το συνήθως πολυάριθμο διοικητικό συμβούλιό τους. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου θα καταστεί ένα μονομελές όργανο χωρίς καμία αρμοδιότητα, ενώ ομοίως η Εκτελεστική Επιτροπή δεν θα έχει εκ του νόμου καμία αρμοδιότητα.
  Είναι προφανές ότι πρόθεση δεν είναι να καταργηθούν οι αρμοδιότητες των λοιπών οργάνων των Συνδέσμων, για τα οποία ορθώς ισχύει κατ’ αναλογία ότι και για τους Δήμους.
  Από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου προκύπτει ότι σκοπός είναι η ευελιξία των Συνδέσμων. Προφανώς, από το σημείο που έχει τεθεί η προτεινόμενη διάταξη και από την αιτιολογική της έκθεση, σκοπός της είναι η ενδυνάμωσή του και δη η άσκηση από αυτόν αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται βάσει της ιδρυτικής του πράξης. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή: «Μετά τη σύσταση του Συνδέσμου, οι αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί βάσει του καταστατικού του ασκούνται αποκλειστικώς από αυτόν».