Άρθρο 63 Καθολική διαδοχή Ν.Π.Δ.Δ. σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται, ως εξής: «Από τη δημοσίευση της πράξης κατάργησης του νομικού προσώπου, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στο δήμο που το συνέστησε, ο οποίος υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, των εκκρεμών δικών, συμπεριλαμβανομένων».