Άρθρο 136 Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών

Το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών καθιερώνεται, μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη, σε 24ωρη ή 12ωρη βάση κατά τις εργάσιμες Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά συμβάντα (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κ.λπ.). Η απόφαση που εκδίδεται στην αρχή κάθε έτους κατ΄ εξαίρεση όλων των υφισταμένων διατάξεων που αφορούν στην αντίστοιχη λειτουργία άλλων υπηρεσιών και συνοδεύεται από την πρόβλεψη για τη δέσμευση σχετικής δαπάνης.