Άρθρο 2 – Ελεγκτής Νομιμότητας

Το άρθρο 216 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως :
«Άρθρο 216
Ελεγκτής Νομιμότητας

1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας». Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαμβάνει τις κάθε φύσης αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
2. Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
3. α. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.
β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας της παραγράφου αυτής κατά τη διάρκεια της θητείας του αποσπάται από την οργανική του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το χρονικό διάστημα της θητείας του θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση και στο βαθμό τον οποίο κατέχει, για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
4. Ο διορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας αναστέλλει κατά τη διάρκεια της θητείας του την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Εάν ο δικηγόρος κατέχει οργανική θέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο, Ν.Π.Π.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ελεγκτής Νομιμότητας αποσπάται από την οργανική του θέση και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το χρονικό διάστημα της θητείας του θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση της έμμισθης εντολής για όλα τα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
5. Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2012 – Α’ 112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένη Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α. Το Συμβούλιο επιλέγει τους τρεις (3) καταλληλότερους μεταξύ των υποψηφίων, μετά από συνέντευξη και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, την επαγγελματική του πείρα και επάρκεια. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η θητεία του Ελεγκτή Νομιμότητας μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα για μία ακόμη φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ερώτημα του Υπουργού προς το συμβούλιο της παρ. 5 και αιτιολογημένη γνώμη αυτού.
7. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας, εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.
8. O Ελεγκτής Νομιμότητας παύεται πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή εάν δηλώσει εγγράφως τη βούλησή του να παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου, απαιτείται πριν την έκδοση της απόφασης και γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 146 Α του ν. 3528/2007 ( Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 10:03 | ΜΑΡΙΑ Κ.

  3. α. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος…
  Αν είναι Αορίστου ΙΔΑΧ τίθεται πρόβλημα; Η θητεία του ως Ελεγκτής Νομιμότητας θα είναι πενταετής γιατί διαχωρίζετε τους υπαλλήλους του Δημοσίου σε διαφορετικές κατηγορίες (μόνιμοι, αορίστου). Οι ΙΔΑΧ δεν έχουν την ίδια εξέλιξη με τους μόνιμους δηλαδή δεν μπορούν να αναλάβουν τις ίδιες θέσεις ή υπάρχει κάποιος «κόφτης»;

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 20:47 | ΦΩΤΗΣ

  «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΑΡΘ.2 παρ. 2 και 3.α
  Κείμενο προτεινόμενης διάταξης:
  2. Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  3. α. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.
  Το Μεταπτυχιακό ή το πτυχίο Νομικού Τμήματος ΑΕΙ
  ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ που επικρατεί στους ΟΤΑ Α΄βαθμού ειδικά.
  Πρέπει να είναι υπάλληλος που έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών την τελευταία τουλάχιστον πενταετία και σε μεγάλο Δήμο.
  Μόνο κάποιος τέτοιος υπάλληλος μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ελεγκτή διότι έχει όλες τις προυποθέσεις δηλ. γνώση λειτουργίας ΟΤΑ Α΄,κατάρτιση του αντικειμένου και γνώση της κείμενης νομοθεσίας.
  Αν μπεί οποιοσδήποτε κάτοχος Νομικού Τμήματος και δεν έχει γνώση του τι εστεί ΟΤΑ ποιο πολλά προβλήματα θα δημιουργήσει παρα θα λύσει.
  Επίσης με τον τελευταίο νόμο 4412/8-8-2016 θα πρέπει να προσεχθεί το κώλυμα και ασυμβίβαστο του Ελεγκτή Νομιμότητας.
  Και για να μην παρεξηγηθώ εγώ Μηχανολόγος είμαι αλλά με την μικρή πείρα των 17 ετών σε ΟΤΑ Α΄και έχοντας ασχοληθεί με μελέτες έργων, προμήθειες κλπ κάθε χρόνο δεν προλαβαίνουμε να εξοικειωθούμε με την νέα νομοθεσία και την νέα ΝΟΜΟΛΟΓΊΑ και τρανό παράδειγμα είναι ο νέος νόμος που πρέπει να βγουν άπειρες πάλι εγκύκλιοι για να αποσαφηνιστούν πολλά πράγματα με ότι αυτό συνεπάγεται στην λειτουργία των δήμων μέχρι τότε όσον αφορά μελέτες,προμήθειες κλπ.
  Επίσης για τους νησιωτικούς Δήμους να δοθούν κίνητρα για την κάλυψη των θέσεων Ελεγκτή.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:27 | ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΩ,, ΓΙΑ ΤΙς ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙς ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣ.ΤΩΝ ΟΤΑ, ΑΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΗΝΕς ΑΝΑΒΟΛΕΣ,ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΠΟ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ. ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΠΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΣΑς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΑΝΕΡΓΗ ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΥΠΠΟ.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:33 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ

  Καλημέρα,

  Σε ό,τι αφορά τον ελεγκτή νομιμότητας από την παρουσία μου στα κοινά σαν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Κέρκυρας,θεωρώ ότι ο θεσμός αυτός μέχρι σήμερα λειτουργεί σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος αφού σε πολλές αποφάσεις η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει σε υπαλλήλους του συγκεκριμένου φορέα να προβούν σε ελέγχους που δεν είναι σύμφωνοι με τη νομιμότητα μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν μικρά και μεγάλα συμφέροντα ημετέρων. Ο θεσμός αυτός καθυστερεί την υλοποίηση του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης πολλές Φορές άδικα .Κατά τη γνώμη μου ο θεσμός αυτός πρέπει να καταργηθεί όπως άλλωστε προέβλεπε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να δημιουργηθεί ένας θεσμός ανεξάρτητος από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία όπου τόσο οι προϊστάμενοι όσο και το προσωπικό θα είναι αυξημένων τυπικών προσόντων με διαγωνισμό ΑΣΕΠ και μόνιμοι όχι με πενταετή θητεία όπως προβλέπει το εν λόγω ν/σ.Επιπλέον διαφωνώ με την εμπλοκή του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον διορισμό του ελεγκτή νομιμότητας καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προωθήσει την πλήρη ανεξαρτησία των ελεγκτικών μηχανισμών από κάθε μορφή εξουσίας σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και νομιμότητα.

  Με εκτίμηση,

  Μάρκος Πρεντουλής δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κέρκυρας,μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

 • 31 Αυγούστου 2016, 09:48 | ΓΩΓΩ

  ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΡΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΚΑΝΕΙ 15 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΠΟΥ ΑΠO ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ? ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ Π.Χ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΧΕΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΣΔΔ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΥΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
  Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΡΟΛΟ?
  ΜΗΠΩΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ?

 • 30 Αυγούστου 2016, 10:09 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

  υπάρχει ένα ιδιαίτερο θέμα σχετικά με τον δημόσιο υπάλληλο που τυχόν προκρίνεται για τη θέση αυτή!
  ο λόγος έχει να κάνει με το ότι έχοντας ήδη ιεραρχική σχέση λόγω της εργασίας του με το δημόσιο, θα καλείται να λειτουργήσει ανεξάρτητα σε σχέση με αυτό, που ήταν κι είναι!

 • 29 Αυγούστου 2016, 14:51 | Μάνος Καταγ

  Μερικές παρατηρήσεις στο παρον άρθρο που προσεγγίζουν και σόλια που έλαβαν χώρα εδώ.
  1.Το μονοπρόσωπο ανεξάρτητο όργανο ελέγχου δεν αποτελεί μορφή δημόσιας διοίκησης αλλά ανεξάρτητο όργανο ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α και β βαθμού.Επομένως θα πρεί να παρέχονται εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης με τη πρόβλεψη κωλυμάτων και απαγορεύσεων.
  2.Επειδή η διαδικασία καθίσταται πλέον ενδικοφανής και αφορά σημαντικό αριθμό διοικητικών πράξεων και εκτεταμένη ύλη διοκητικού δικαίου ,θα πρέπει ο ελεγκτής να έχει αυξημένα προσόντα και εξιδίκευση ώστε η κρίση με την επικουρία και του συμβουλίου ελεγκτών όσο και του βοηθητικού διοικητικού προσωπικού, να προσομοιάζει στη νομολογία των δικαστηρίων και να μην απέχει πολύ από την δικαστική κρίση.Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα μακρά δικηγορική εξιδίκευση και πιστοποιημένη εμπειρία συναφούς αντικειμένου(στο 90% είναι διαφορές διοκητικού δικαίου) η οποία κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10ετής.Η εμπειρία αυτή θα πρέπει με το διαζευκτικό η να επιλέγεται σε σχέση με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο δημοσίου δικαίου και μόνο(βλέπε νομολογία Στε για την επιλογή Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στους ΟΤΑ).
  3.Επειδή η θέση θα βοηθήσει ουσιωδώς στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων θα πρέπει να προβλεφθεί η τουλάχισον εξαμηνία εκπαίδευση του επιλεγέντος ελεγκτή νομιμότητας κατά τό πρότυπο της Εθνικής σχολής Δικαστών.Έτσι θα αποκομίσει αρτιότητα στη σύνταξη και σύνθεση αποφάσεων αλλά και επιμέρους εξιδίκευση σε θέματα ΟΤΑ.
  4.Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναβαθμισθεί οιυσιωδώς ό έλεγχος νομιμότητας των ΟΤΑ(Οι οποίοι σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα και τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης βαρύνονται με αδιαφάνεια και διαφθορά)ούτως ωστε να εκσυχρονιστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση ,να απαλλαγεί από τα συνδικαλιστικά βαρίδια και από την αίσθηση της ατιμωρησίας που χαρακτηρίζει επί το πλείστον τους Δημάρχους.

 • 29 Αυγούστου 2016, 14:26 | Ντενις

  Σε συνέχεια των σχολίων που έγιναν θεωρώ ότι θα πρεπει να μπει ως βασικό προσον η εξιδικευμένη δικηγορικη εμπειρια συναφούς αντικειμένου και όχι ο οποιοσδήποτε μεταπτυχιακος ή διδακτορικός τίτλος.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:20 | ΡΟΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΑΡΘ.2 παρ. 2 και 3.α
  Κείμενο προτεινόμενης διάταξης:
  2. Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  3. α. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.

  Στο παραπάνω κείμενο προτεινόμενης διάταξης ορίζονται τα προσόντα του ελεγκτή νομιμότητας των Δήμων.
  Παρατηρείται ότι:
  1. Η θέση του ελεγκτή νομιμότητας αφορά σε πτυχιούχους νομικής και μόνο, και η άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  2. Τη θέση του ελεγκτή νομιμότητας μπορούν να διεκδικήσουν δυο κατηγορίες νομικών επιστημόνων:
  α) δικηγόροι με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών
  β) δημ. υπάλληλοι με διευθυντική εμπειρία ή εμπειρία άσκησης καθηκόντων Γενικής Διεύθυνσης.
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
  Ι) οι νομομαθείς προερχόμενοι από τον υπαλληλικό μηχανισμό φέρουν το τεκμήριο γνώσης και εμπειρίας με τη Δημόσια Διοίκηση (όχι κατ’ ανάγκη με την Αυτοδιοίκηση, γιατί άραγε;) σε μέγεθος δυο και πλέον δεκαετιών, εφόσον πρόκειται για ανθρώπους με εμπειρία Γενικού Διευθυντή
  ΙΙ) οι νομομαθείς προερχόμενοι από το δικηγορικό επάγγελμα δεν φέρουν το τεκμήριο γνώσης και εμπειρίας από τη Δημόσια Διοίκηση. Αναφορικά, δε, με τη δικηγορική εμπειρία, ουδόλως λαμβάνεται υπόψη ότι από την τρέχουσα καθημερινότητα μεγάλο τμήμα των δικηγορικών υποθέσεων αποτελούν υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, αγοραπωλησιών, εταιρικού – πτωχευτικού δικαίου, κοινού ποινικού δικαίου, τομείς που ουδόλως σχετίζονται με τη Δημόσια Διοίκηση ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την περιγραφή της διάταξης, ο νομομαθής υπάλληλος με διοικητική εμπειρία δεκαετιών, φέρει περισσότερα εχέγγυα τριβής και εμπειρίας από τη Δημόσια Διοίκηση, συγκρινόμενος με το νομομαθή δικηγόρο που είναι, μεν, κάτοχος διδακτορικού τίτλου (δε γνωρίζουμε εάν το διδακτορικό θα αφορά στη Δημ. Διοίκηση ή π.χ στην νεωτερική αντίληψη του σωφρονιστικού κώδικα, παρόλα αυτά, έστω ότι καλώς εξισώνονται τα δύο) αλλά ουδόλως απαιτείται να φέρει εμπειρία από τη Δημόσια Διοίκηση.
  Και στο σημείο αυτό προκύπτει το ερώτημα: εκφράζει ο κοινός νομοθέτης διάθεση ισότιμης αντιμετώπισης μεταξύ των δύο; Πώς ο ένας νομομαθής απαιτείται να φέρει την εμπειρία δεκαετιών στο αντικείμενο της διεκδικούμενης θέσης, ενώ ο άλλος νομομαθής δεν απαιτείται να τη φέρει; Είναι, δε, τόσο εξώφθαλμη αυτή η άνιση μεταχείριση των δυο ομάδων νομικών επιστημόνων που αναρωτιέται κάποιος εάν σκοπίμως για τους μεν απαιτείται η κατάθεση τόσου κόπου και τόση εξέλιξη στην ιεραρχία, ώστε να ευνοούνται πολύ πιο εύκολα οι μη έχοντες τη σχετική εμπειρία καλυπτόμενοι πίσω από τους τίτλους ενός μεταπτυχιακού (το οποίο διαρκεί μέχρι δύο χρόνια) ή ενός διδακτορικού (το οποίο διαρκεί μέχρι πέντε χρόνια) αντί της τριβής με τη δημόσια Διοίκηση διάρκειας 25 ετών! Εάν, δε, σκεφθεί κανείς ότι το αντικείμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που εξομοιώνεται με τη διοικητική εμπειρία των δεκαετιών, μπορεί και να μη σχετίζεται με τη δημόσια διοίκηση, ενώ η εμπειρία του Γενικού ή απλού Διευθυντή του Δημοσίου είναι αδύνατο να μη σχετίζεται με τη Δημόσια Διοίκηση μπορεί και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επιδίωξη του νομοθέτη είναι να δώσει μια «δήθεν» δυνατότητα στους ανώτερους υπαλλήλους να διεκδικήσουν τη θέση, ενώ να δημιουργεί περισσότερους διεκδικητές μεταξύ των δικηγόρων σκοπίμως, αγγίζοντας τα όρια της φωτογράφισης των δυνητικών υποψηφίων. Για τη τήρηση της ισότιμης μεταχείρισης, οι δυο κατηγορίες νομικών επιστημόνων θα έπρεπε να περιγράφονται διαφορετικά και, κατά τη γνώμη μου: μία δεκαετία αποδεδειγμένης δικηγορικής εμπειρίας στον τομέα του Δημοσίου θα ήταν υποχρεωτικό να τεθεί, έστω για να τηρηθούν τα προσχήματα μιας ισόρροπης και ισορροπημένης διάταξης.
  Ακόμη και αριθμητικά να το προσεγγίσει κάποιος, τα δέκα χρόνια δικηγορικής εμπειρίας σχετιζόμενης με τη Δημόσια Διοίκηση, με την προσαύξηση ενός πενταετούς διάρκειας διδακτορικού τίτλου σπουδών, αντιστοιχεί σε μικρότερο χρόνο της 25χρονης υπηρεσίας που μπορεί να έχει ένα Γενικός Διευθυντής, ή, τουλάχιστον, της εικοσάχρονης ένα Διευθυντής. Δηλαδή, ακόμη και μέσα από αυτήν την προσθήκη στις προϋποθέσεις, ο νομικός επιστήμονας που προέρχεται από τη δικηγορία βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από το νομικό επιστήμονα που προέρχεται από τη Δημόσια Διοίκηση.
  2. Τέλος, δεν μπορεί να μη γίνει μία αναφορά στο θέμα της ξένης γλώσσας. Ορίζεται ως απαραίτητο προσόν η άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Γιατί, άραγε, δεν ορίζεται ποιας γλώσσας ή ποιας μεταξύ ποιών γλωσσών;
  Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα κατά τη γνώμη μου είναι η εξής: για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης το αυτονόητο προαπαιτούμενο είναι η άνετη επαφή και χρήση της ξένης βιβλιογραφίας, αποφάσεων και νομολογίας που παράγονται από την ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία κ.λ.π. Δεν είναι αυτονόητη απαίτηση ο Ελεγκτής νομιμότητας να είναι σε θέση να συντάξει ένα άρθρο, ένα υπόμνημα ή μία μελέτη προς τις ισότιμες και ισόβαθμες ευρωπαϊκές Αρχές και όργανα προασπιζόμενος τη δουλειά και το κύρος των Αρχών της Χώρας του; Μπορεί τη σύνταξη ενός κειμένου τέτοιας βαρύτητας να την κάνει αυτός που έχει πολύ καλή γνώση, ή αυτός που έχει άριστη γνώση της ξένης γλώσσας; Μπορεί τη σύνταξη ενός κειμένου τέτοιας βαρύτητας να την κάνει αυτός που έχει άριστη γνώση της ουκρανικής, ή π.χ. της Αγγλικής, που είναι και μία από τις γλώσσες ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας; Σε ένα σύγχρονο κράτος είναι λογικό οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται να κρίνονται ανάλογα με το είδος της επαγγελματικής θέσης. Πιθανώς για μια άλλη θέση να είναι απαραίτητη η βουλγαρική, η ρωσική, ή η αραβική γλώσσα. Για τη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση, είναι δυνατό να μην λαμβάνεται υπόψη η ευρωπαϊκή αξία των πορισμάτων περί τη νομιμότητα λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και να μην απαιτείται η άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας; Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η αοριστία στο κείμενο της προταθείσας διάταξης υπάρχει από απροσεξία και όχι από σκοπιμότητα, επειδή συμβαίνει να υπάρχουν νομικοί επιστήμονες που δεν γνωρίζουν άριστα αγγλικά ή γαλλικά, αλλά γνωρίζουν π.χ. άριστα σερβικά ή βουλγαρικά, έχοντας σπουδάσει σε χώρες της Βαλκανικής.

 • 28 Αυγούστου 2016, 09:23 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Το πιο σημαντικό που πρέπει να προσεχθεί είναι το κώλυμα και ασυμβίβαστο του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το πρόσωπο που θα επιλεγεί δε θα πρέπει να έχει καμμία συγγένεια όπως ορίζεται στον αστικό κώδικα με τους αιρετούς των ΟΤΑ ούτε ακόμη να έχει διατελέσει μέλος του πολιτικού τους γραφείου με οποιαδήποτε σχέση. Και ο πλέον ανυποψίαστος νομίζω ότι μπορεί να κατανοήσει γιατί πρέπει να προσεχτεί αυτό. Αλλιώς θα έχουμε δημιουργήσει μία τρύπα στο νερό στη Διαφάνεια και την καταπολέμηση της Διαφθοράς.

 • 27 Αυγούστου 2016, 18:15 | Φωντας

  Επιχειρείται η στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής με δημοσίους υπαλλήλους και νομικούς χωρίς ουσιαστικά προσόντα παρά μόνο με τυπικά προσόντα γενικής φύσεως.Στον Δικαστικό Κλάδο κατανόησαν ότι κάθε Δικαστής πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή δικηγορική θητεία.Εδώ βάζουμε εναν με πτυχίο νομικής και μεταπτυχιακό οποιοδήποτε.Στην εποχή της εξιδίκευσης κάποιοι πάνε να βολέψουν τους δικούς τους

 • 27 Αυγούστου 2016, 16:25 | nomotagis

  ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

  Ν.4332/2015
  Ν.3838/2010
  Ν.3284/2004

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΓΙΑ ΓΟΝΈΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΏΝ.
  ΓΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ.
  ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 5 η 10 ΕΤΗ –
  – ΧΩΡΊΣ 3,η 6 ΈΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ.
  ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ 10 ΕΤΗ
  ΈΧΟΝΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΣΜΌ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ.

  ΠΡΌΤΑΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ
  ΑΡΘΡΟ 5Α
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α
  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  ΑΡΘΡΟ 5Α
  ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ
  ΑΡΘΡΟ 7
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • 26 Αυγούστου 2016, 17:30 | Mιχάλης Π.

  Είναι αδιανόητο να αποκλείονται και να μην υπολογίζονται για τη θέση, δικηγόροι με πολυετή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο διοικητικού -δημοσίου δικαίου και να μπαίνει αορίστως ως προσόν o μεταπτυχιακός τίτλος γενικώς. Όλοι γνωρίζουν ότι εν τοις πράγμασι ένας μεταπτυχιακός τίτλος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά ένα τυπικό προσόν που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την πρακτική εξάσκηση και την εμπειρία που αποδίδει η ενασχόληση και η τριβή με την μάχιμη δικηγορία. Όσοι έχουν εμπειρία μέχρι την έως τώρα λειτουργία του ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ με τη στελέχωση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και τη σύνθεση των ειδικών επιτροπών κυρίως του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006,γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπήρχε τεράστιο έλλειμα νομικών με ειδική εμπειρία, κατάρτιση και εξειδίκευση με αποτέλεσμα σε πολλές των περιπτώσεων να εκδίδονται αστείες αποφάσεις. Συνεπώς είναι απαραίτητο στην παράγραφο 2 να λάβει χώρα επαναδιατύπωση και να τεθεί το δεύτερο προσόν ως εξής «και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο δημοσίου δικαίου ή αντίστοιχη 7ετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη δικηγορική εμπειρία στο δημόσιο-διοικητικό δίκαι層.Έτσι εν όψει και της κρίσης που διέρχεται το δικηγορικό επάγγελμα μπορεί να καταστεί ελκυστική η θέση για ικανούς και εξειδικευμένους δικηγόρους που με κατοχυρωμένη 7ετή εμπειρία και τριβή σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου θα αναβαθμίσουν το θεσμό του ελεγκτή νομιμότητας και θα τον αποσυνδέσουν από την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και αντίληψη.