Άρθρο 47 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ο.Τ.Α. που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, όπως ίσχυσε μέχρι την κατάργησή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μια δεκαετία αφορά στο συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και β) Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2016, 22:14 | Σ.Παπακωνσταντίνου

  Να ορισθεί με σαφήνεια στην περίπτωση β από πότε ξεκινά ο συνολικός χρόνος δεκαετούς παραμονής (προτείνεται από τον διορισμό ή την τοποθέτηση του υπαλλήλου στην παραμεθόριο περιοχή), ώστε να υπάρχει ισονομία με τους υπαλλήλους που ήδη έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους επί δεκαετία χωρίς ωστόσο να έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετία ως όριζαν οι παλαιότερες διατάξεις διότι απαιτείτο αίτηση για επιδότηση μετά την πενταετία και στη συνέχεια υποχρεωτική παραμονή στην παραμεθόριο επί μια δεκαετία επιπλέον.

 • 31 Αυγούστου 2016, 07:42 | ΜΑΡΙΑ

  Πρέπει να δώσει το υπουργείο κίνητρα όπως ίσχυε παλαιότερα ,για επιδότηση δανείου με μείωση 40% 50% για στεγαστικό ή επισκευαστικό δάνειο 1 κατοικίας, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, ώστε να μην υπάρχει υποστελέχωση υπηρεσιών με τις συνεχείς μετατάξεις των υπαλλήλων.

  ευχαριστώ

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:14 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Στο χρόνο υπηρεσίας να μην λαμβάνετε υπόψη ο χρόνος των αδειών άνευ αποδοχών για οποιοδήποτε λόγο. Ο υπάλληλος που κάνει χρήση του δικαιώματος της άδειας άνευ αποδοχών για οιοδήποτε λόγο, εκτός του γεγονότος ότι έχει έσοδα από άλλες πηγές (εκτός του μισθού του) για να ζήσει, δημιουργεί και προβλήματα λειτουργίας στην υπηρεσία του, διότι τη δική του δουλειά την επωμίζονται άλλοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

 • 26 Αυγούστου 2016, 19:11 | Κ.Χ

  Υπάλληλος διορίζεται σε παραμεθόριο-προβληματική περιοχή το 2003. Υποβάλλει αίτηση στην υπηρεσία του, λήψης της επιδότησης του άρθρου 64 Ν. 1943/1991 μετά τη συμπλήρωση 6 ετών πραγματικής υπηρεσίας για αγορά 1ης κατοικίας, ήτοι το 2009, με δέσμευση παραμονής στην προβληματική-παραμεθόριο περιοχή 10 ετών από την υποβολή της αίτησης. Το 2014 εισάγεται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και αποσπάται από την υπηρεσία του επί διετία. Το έτος εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ (2014) έχει συμπληρώσει πλήρως δεκαετή παραμονή στην παραμεθόριο από τον αρχικό διορισμό (όχι, όμως, από την αίτηση επιδότησης). Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής του στη Σχολή τοποθετείται σε Υπηρεσία μη παραμεθορίου-προβληματικής περιοχής. Ο φορέας αρχικής τοποθέτησης αξιώνει την επιστροφή της επιδότησης λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία από υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Προτείνεται να εξαιρεθούν με σαφήνεια περιπτώσεις, όπως αυτή (ή ανάλογες, που αφορούν σε εκπαίδευση & εξέλιξη υπαλλήλου), από την υπαίτια αποχώρηση του υπαλλήλου και εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί 10 έτη πραγματικής υπηρεσίας στην παραμεθόριο από τον αρχικό διορισμό.