Άρθρο 78 Φόρος εισοδήματος επί της ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α.

Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013 (Α’167) , προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«στ) Οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού απαλλάσσονται του φόρου επί των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία, εφόσον πρόκειται για: α) ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ο.Τ.Α., καθώς και κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών κάθε αναγνωρισμένης βαθμίδας δημόσιας εκπαίδευσης, δημόσιων ή δημοτικών νοσοκομειακών συγκροτημάτων προς όφελος της δημόσιας υγείας, δημόσιων ή δημοτικών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, δημόσιων ή δημοτικών παιδικών σταθμών ή βρεφοκομείων ή ορφανοτροφείων, δημόσιων ή δημοτικών γηροκομείων, Κ.Α.Π.Η., κέντρων και δομών προσωρινής υποδοχής – φιλοξενίας και εν γένει χώρων που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών».

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 12:54 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

    Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτείνει στη φράση «στ)Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού» να προστεθεί η φράση «…και τα νομικά τους πρόσωπα» ώστε να εξαιρεθούν και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και κατά συνέπεια και οι Δ.Ε.Υ.Α. από το φόρο επί των εσόδων από ακίνητη περιουσία. Θεωρούμε ότι αν δεν περιληφθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στην απαλλαγή θα πρόκειται για άδικη μεταχείρισή τους, αφού αντιμετωπίζονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή άλλοτε ως ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλοτε ως δημόσιος τομέας. Με την πρόσφατη υπαγωγή τους (ν. 4172/2013) στη φορολογία εισοδήματος αντιμετωπίζονται ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ με άλλες διατάξεις εξομοιώνονται με το δημόσιο όπως η υπαγωγή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.α.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:08 | Δήμος Χίου

    Nα προστεθεί «και οι εταιρείες στις οποίες μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος». Επίσης, στο ίδιο άρθρο, και στο σημείο όπου αναφέρεται «… ή β) ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα ….» να προστεθούν και «τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία εκπληρώνουν, σύμφωνα με το καταστατικό τους, κοινωφελείς σκοπούς». Να προστεθεί επιπλέον και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.