Άρθρο 86 Τροποποίηση της παραγράφου Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 – Διάθεση ανταποδοτικού τέλους Α.Π.Ε.

Στο τέλος της παραγράφου Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Μετά την παρέλευση δέκα ετών από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, για ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος της περ. 3 της παρ. Α3, είναι δυνατόν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου εγκατάστασης, να τροποποιούνται τα ποσοστά κατανομής μεταξύ της δημοτικής ενότητας εγκατάστασης του σταθμού και της υπόλοιπης περιφέρειας, του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Όριο της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης είναι η ίση κατανομή του συνολικού ποσού του σχετικού εσόδου σε κάθε δικαιούχο».