Άρθρο 112 Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών»

1. Για την είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, είναι δυνατή η χρήση, ατελώς, «Τερματικών Συσκευών Ασφαλών Πληρωμών» (P.O.S), καθώς και η μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών με την υπηρεσία web banking.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Επιτρέπεται η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. προς φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμής που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση καρτών πληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους».

  • 29 Αυγούστου 2016, 11:23 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

    Πολύ σωστό το μέτρο και κατά τη γνώμη μου όλες οι πληρωμές των ΟΤΑ θα πρέπει να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με web banking, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των χρημάτων (φορολογική – ασφαλιστικού ενημερότητα, κλπ), διότι με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται εκατοντάδες εργατοώρες που χάνονται με την εξόφληση δαπανών με φυσική παρουσία του υπαλλήλου στα τραπεζικά καταστήματα.