Άρθρο 103 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες

Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ` εφαρμογή των άρθρων 249 του Π.Δ. 410/1995, 232 του Π.Δ. 323/89, ή 218-219 του Π.Δ. 76/1985 και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις των ανωτέρω διατάξεων προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.), μπορούν, κατόπιν αίτησής τους, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να αποκτήσουν την κυριότητα των οικοπέδων, εφόσον εξοφλήσουν το καταβλητέο τίμημα εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το συμβόλαιο για τη μεταβίβαση της κυριότητας συντάσσεται, αφού καταβληθεί το ανωτέρω τίμημα, χωρίς να απαιτείται η ανέγερση οικοδομής επί του οικοπέδου. Λοιπές προϋποθέσεις και όροι τίθενται, με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 • 31 Αυγούστου 2016, 10:47 | Γεώργιος Μάρδας

  Στο εν λογω άρθρο, 103, του Σχεδίου Νόμου μετά τη τελευταία πρόταση «Δημοτικού Συμβουλίου» να αναγραφεί η εξής πρόταση: «Το ανωτέρω καταβλητέο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουίου»

  Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση στην πρώτη γραμμή να σβηστεί το «και» και μετά το Π.Δ. 76/1985 να συμπληρωθεί το εξής: «ή 187 του Ν.3463/2006».

  Τρείς γραμμές πριν από το τέλος του άρθρου και μετά τη πρόταση «εξόφλησης του συνόλου του τιμήματος» να τεθέι και η εξής ΄πρόταση: «που καθορίζεται στο 1/8 τουλάχιστον της τρέχουσας αξίας».

 • 30 Αυγούστου 2016, 15:58 | Γεώργιος Μάρδας

  Εκεί που γίνεται αναφορά για την εξόφληση του καταβλητέου τιμήματος να προστεθεί η πρόταση ακριβώς μετά το «καταβλητέο τίμημα»: «που ορίζεται στο 1/8 τουλάχιστον της τρέχουσας αξίας».

 • 29 Αυγούστου 2016, 19:35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

  Θα πρέπει να υπάρχει και μέριμνα για εκείνους τους Δημότες που με παλαιότερες των άνω διατάξεων και όχι μόνο βάσει των άνω Νόμων απέκτησαν στην κυριότητά τους δημοτικά οικόπεδα εξοφλώντας το τίμημα με τον όρο να ανεγείρουν κτίσμα εντός πενταετίας, αλλά για οικονομικούς λόγους ή για άλλους λόγους αποβιώσεως δεν προέβησαν στην ανέγερση κτίσματος, οι δε Δήμοι δεν άσκησαν μέχρι σήμερα το δικαίωμα τους να αποκτήσουν εκ νέου στην κυριότητα τους τα οικόπεδα. Η χορήγηση αυτή του δικαιώματος ανέγερσης οικοδομής και σε παλαιότερους δικαιούχους ή κληρονόμους αυτών θα δώσει διέξοδο σε ιδιοκτήτες τέτοιων οικοπέδων που πληρώνουν μόνο φόρους για τα οικόπεδα τους χωρίς να μπορούν ούτε να τα εκμεταλλευτούν ούτε να τα μεταβιβάσουν και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στην περιοχή μου.

 • 29 Αυγούστου 2016, 18:03 | Γεώργιος Μάρδας

  Να προστεθεί μετά το Π.Δ. 76/1985: ή 187 του Ν.3463/2006.