Άρθρο 115 Αποζημίωση των μελών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄156), προστίθεται παράγραφος (4α), ως εξής: «Ειδικά στον πρόεδρο, στα μέλη, στους γραμματείς καθώς και στα μετέχοντα χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύει, που εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών, καθορίζεται αποζημίωση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».