Άρθρο 142 Μη ισχύς του ν. 2190/1994 για την Attica Bank

Ο χρηματοπιστωτικός όμιλος με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία» δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.