Άρθρο 34 Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 προστίθεται παράγραφος (5), ως εξής:
«5.Οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014».
2. α. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 183 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, τροποποιείται, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες, του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, ή των διατάξεων του άρθρου 183, του Ν. 3584/2007 , όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».

3. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, τροποποιείται, ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».

4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ειδικότητας του και, αν δεν υπάρχουν, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται, μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 16:24 | Γουργιώτης Α.

  Κύριε Υπουργέ,
  Στο άρθρο 34 «Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.» θεωρώ ότι θα πρέπει να περιληφθεί πρόβλεψη για την διατήρηση της προσωπικής διαφοράς (σε σχέση με το μισθό) των υπαλλήλων που μετατάσσονται, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν.4354/15 που αναφέρει ότι :
  «Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος άρθρου παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.»
  Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να έχει ισχύ μέχρι τη δημοσίευση και την έναρξη εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου κινητικότητας των υπαλλήλων.
  Σε διαφορετική περίπτωση η δυνατότητα μετάταξης καταργείται de facto για σημαντικό αριθμό υπαλλήλων καθώς σε περίπτωση μετάταξης θα υποστούν σημαντική μείωση των αποδοχών τους.
  Επιπλέον, δημιουργούνται συνθήκες ανισότητας αφού όσοι έχουν μεταταχθεί ή αποσπαστεί μέχρι 31-12-2015 και όσοι θα μεταταχθούν μετά τη δημοσίευση και την έναρξη εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του πλαισίου κινητικότητας των υπαλλήλων θα δικαιούνται προσωπικής διαφοράς ενώ όσοι μεταταχθούν ή αποσπαστούν στο ενδιάμεσο θα έχουν χάσει το συγκεκριμένο δικαίωμα.
  Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα ανωτέρω για να αρθεί η συγκεκριμένη ανισότητα και να μην παραμείνουν υπάλληλοι «εγκλωβισμένοι» στις υπηρεσίες τους, για λόγους οικονομικούς, ενώ που θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα σε άλλες υπηρεσίες.
  Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική διάταξη για όσους έχουν υποβάλει αίτημα μετάταξης (ή απόσπασης) πριν την 1/1/2016 (ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4354/15) και των οποίων τα αιτήματα δεν έχουν εξετασθεί, ακόμα, από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 11:37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

  Με ενημέρωσαν προσφάτως ότι υπάρχει πρόβλημα με τις μετατάξεις σε ανώτερη βαθμίδα των ΙΔΑΧ ότι απαγορεύονται διότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ότι υπάρχει πρόβλημα με τους ελεγκτές και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επιτρέπουν τα κονδύλια της μετάταξης σε ανώτερη βαθμίδα κ.ά. Θα πρέπει όπως επιτρέπονται οι μετατάξεις μονίμων να επιτρέπονται και οι μετατάξεις ΙΔΑΧ. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ αναφέρει: «Με τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου». Αν επομένως θεωρήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ότι δεν επιτρέπεται η μετάταξη σε ανώτερη βαθμίδα ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ; Δεν θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή; Δεν θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη και των ατόμων που λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις και δεν δίνουν τη δυνατότητα σε υπαλλήλους συναδέλφους τους να εξελιχθούν; Με ενημέρωσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι αποφάσεις του Υπηρεσιακού δεν αποτελούν δεδικασμένο. Το τελευταίο σημαίνει ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει τη μετάταξη ή να αναγνωρίσει τον μεταπτυχιακό τίτλο του Χ υπαλλήλου και να μην επιτρέψει τη μετάταξη ή να μην αναγνωρίσει το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Ψ υπαλλήλου. Υπάρχει αξιοκρατία έτσι ή παραμένει το πελατειακό σύστημα; Θα πρέπει επίσης να ορισθούν προθεσμίες για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τη στιγμή που κάνει αίτηση ένας υπάλληλος (όχι όποτε τους εξυπηρετεί) για την αναγνώριση ενός πτυχίου του ή μία μετάταξη ή οποιοδήποτε άλλο θέμα.

 • Να προστεθεί:
  Α) Οι διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφος 5 του Νόμου 4024/2011 να εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ
  Β) Ο χρόνος υπηρεσίας για μετάταξη Ι.Δ.Α.Χ κατόπιν δικαστικής απόφασης , να λογίζεται με την απόφαση του Δικαστηρίου και όχι από το Φ.Ε.Κ.

  Έτσι με την σημείωση Α θεωρούμε ότι καλύπτεται κενό νομοθεσίας και με την σημείωση Β αποσαφηνίζεται η χρονική έναρξη της περιόδου που απαιτείται για την μετάταξη προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μετά από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:05 | Τζενη

  Σε περίπτωση που απαιτηθεί τελικώς η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων, καλό θα είναι, όσον αφορά στην χορήγηση αρνητικής γνώμης, αυτή να αιτιολογείται επαρκώς και να δοθεί η δυνατότητα στους αιτούντες τη μετάταξη υπαλλήλους να υπερασπίσουν το δικαίωμα τους. Επιτέλους , πρέπει να σταματήσει το πελατιακό καθεστώς μεταξύ υπαλλήλων και αιρετών που διατηρούν « ιδιαίτερες σχέσεις» και οποιοδήποτε αίτημά τους γίνεται αμέσως αποδεκτό ενώ άλλοι συνάδελοφοι τίθενται σε καθεστώς ομηρίας από τους Δημάρχους διότι δεν χαίρουν της «συμπάθειάς» τους.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 18:31 | ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Τι γίνεται με τις μετατάξεις με μεταφορά θέσης που έγιναν νόμιμα και ακυρώθηκαν επειδή ο υπάλληλος του ελεγκτικού συνεδρίου δεν ένεγκρινε το ένταλμα δαπάνης; Θα επανέλθουν σε ισχύ τα ακυρωμένα ΦΕΚ μετά την ψήφιση του νόμου; Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια διευκρινιστική παράγραφος μέσα στο άρθρο γι΄αυτές τις μετατάξεις, που ορισμένες από αυτές βρίσκονται σε δικαστική εξέλιξη;

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 18:47 | ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

  Έχω πάρει μετάταξη με μεταφορά θέσης και η υπηρεσία μου κατήργησε το ΦΕΚ μου παρανόμως προεκλογικά την 28-08-2015 λόγω της αποφάσεως του ελεγκτικού συνεδρίου που δεν ενέγκρινε το ένταλμα πληρωμής.Μετά την ψήφιση του νόμου θα δικαιωθούμε;;Δεν θα πρέπει να επανέλθουν σε ισχύ τα ΦΕΚ μετά την ψήφιση του νόμου;;Να υπάρξει κάποια διευκρίνηση στο άρθρο και γι΄αυτές τις περιπτώσεις.

 • 27 Αυγούστου 2016, 17:55 | Ιωαννης

  Που είναι κ. Υπουργέ η διάταξη που υπήρχε στο προσχέδιο νόμου για την άρση του περιορισμού για την μοναδικότητα του κλάδου; Πάλι όμηροι για μια ζωή θα είμαστε; Λέγατε για αποκατάσταση αδικιών και για ελπίδα άλλα δυστυχώς μόνο υποσχέσεις είσαστε και εσείς.

 • 26 Αυγούστου 2016, 19:39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  να καταργηθούν οι γνώμες δημάρχων και υπηρεσιακών συμβουλιων για να υπάρχει αξιοκρατία και επειδή μέχρι σήμερα ελάχιστες μετατάξεις και αποσπάσεις γίνονται,να υπάρχει αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών

 • 26 Αυγούστου 2016, 19:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  να καταργηθούν οι γνώμες δημάρχων και υπηρεσιακών συμβουλιων για να υπάρχει αξιοκρατία