Άρθρο 123 Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη

1. Τα πληροφορικά συστήματα καταχώρισης και επεξεργασίας δημοτολογικών στοιχείων και ληξιαρχικών πράξεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύνανται να διασυνδεθούν ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε τα καταχωριζόμενα σε αυτά δεδομένα να είναι προσβάσιμα από πληροφοριακά συστήματα και των δύο φορέων, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών τους, για τη διόρθωση των μητρώων τους και για την ορθή δημιουργία του Μητρώου Πολιτών.
2. Η ανωτέρω διασύνδεση πραγματοποιείται με την επιφύλαξη της διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και των συναφών σχετικών ρυθμίσεων.
3. Τα πληροφοριακά συστήματα Εθνικού Δημοτολογίου, Εθνικού Ληξιαρχείου και Αστυνομικών Ταυτοτήτων των φορέων της παραγράφου 1, υποχρεούνται να διασφαλίζουν συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση στα αρχεία τους, προκειμένου να είναι εφικτή η διασταύρωση, η άντληση και η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων τους.
4. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διασύνδεσης δύναται να συναφθούν μεταξύ των φορέων της παραγράφου 1 πρωτόκολλα συνεργασίας με πληροφορίες και προδιαγραφές, η υπογραφή των οποίων θα σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω διασύνδεσης.
5. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην ανωτέρω διασύνδεση καταργείται.

 • 31 Αυγούστου 2016, 00:22 | ΖΑΜΒΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

  Απαραίτητη και επιθυμητή η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων πρωταρχικά για λόγους αποφυγής ταλαιπωρίας του πολίτη, μείωσης μη αναγκαίου κόστους αλλά και αποφυγής αλληλεπικαλύψεων μεταξύ διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης.
  Είναι όμως ζωτικής σημασίας η προστασία αυτών των δεδομένων πριν από κάθε ενέργεια, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι στις μέρες μας το έγκλημα χρησιμοποιεί και την τεχνολογία.
  Στις ΗΠΑ έγινε μεγάλη συζήτηση πριν την επιλογή από το Δημόσιο του cloud computing για την διατήρηση και ανταλλαγή δεδομένων και αναπτύχθηκαν προβληματισμοί από ειδικούς. Επιλέχθηκε λόγω του σημαντικού οφέλους. Τα τελευταία όμως χρόνια είναι συχνές οι διαρροές αυτών των δεδομένων και η παραβίαση δικτύων σε ΗΠΑ και Ευρώπη.
  Θύμα διαρροής υπήρξε και η ΓΓΠΣ και μάλιστα για σειρά ετών.
  Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι
  α) αν προέκυψαν νέες δικλείδες διασφάλισης των δεδομένων
  β) αν όχι, τότε τους λόγους που εκτιμούμε ότι το όφελος είναι τόσο σημαντικό ώστε η ασφάλεια των δεδομένων και συνεπώς του ίδιου του πολίτη μπαίνει σε δεύτερη μοίρα
  γ) εάν ο πολίτης θα μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί ή όχι να τεθούν τα προσωπικά του ή τα ευαίσθητα δεδομένα υπό επεξεργασία (επιλογή που έχει απασχολήσει και την ΕΕ για την έκδοση νέας σχετικής οδηγίας)
  δ) εάν η φύλαξη των δεδομένων κάπου στο διαδίκτυο δημιουργεί κινδύνους απώλειας των δεδομένων είτε λόγω βλάβης είτε χακαρίσματος ε) εάν θα ληφθεί υπόψη η έως τώρα εμπειρία και υπάρξει τουλάχιστον ένα σχετικό φιλτράρισμα (πχ ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και συζήτηση που γίνεται περί προσωπικών δεδομένων που αναρτώνται μέσω των συνημμένων εγγράφων στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ή ευαίσθητα δεδομένα ποινικών μητρώων σε κοινή θέα). Πιθανά υπάρχουν δεδομένα που δεν ωφελεί η κοινοποίησή τους (πχ νοσήματα σε ιατρικό ιστορικό, υιοθεσίες σε καρτέλες δημοτολογίων). Θα μπορούσαν λοιπόν τα δεδομένα να φιλτράρονται βάσει παραμέτρων του συστήματος που θα επιλέγει ποιά πεδία θα δώσει προς αποστολή και επεξεργασία και ποιά όχι.
  Αυτά τα δεύτερα δεδομένα θα μπορούσαν να γίνουν κοινοποιήσιμα μόνο κατόπιν εμπεριστατωμένου έγγραφου αιτήματος της υπηρεσίας που τα ζητά. Επίσης ορισμένα δεδομένα θα μπορούσαν να μην εισάγονται αυτούσια, αλλά περιληπτικά.
  Κλείνοντας, έχω την πεποίθηση ότι όσο μεγάλο και να είναι το όφελος, πρωτεύει η ασφάλεια. Μέχρι λοιπόν την εξασφάλιση των πληροφοριών με νέες τεχνολογίες που ήδη εξελίσσονται(πχ κβαντικοί υπολογιστές)θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προνοητικοί και φειδωλοί πριν από κάθε βήμα.